Chinaunix首页 | 论坛 | 博客
 • 博客访问: 223234
 • 博文数量: 43
 • 博客积分: 391
 • 博客等级: 二等列兵
 • 技术积分: 352
 • 用 户 组: 普通用户
 • 注册时间: 2012-05-17 11:29
个人简介

现在的我,不埋怨谁,不嘲笑谁,也不羡慕谁。阳光下灿烂,风雨中奔跑,做自己的梦,走自己的路。一切都好,真的,都很好。

文章分类

全部博文(43)

文章存档

2018年(2)

2017年(1)

2015年(2)

2014年(27)

2013年(1)

2012年(10)

我的朋友

分类: JavaScript

2014-09-04 00:19:40

原文地址:JavaScript 实现深拷贝 作者:lovenyf    写该系列的起因是在网上遇到一套比较不错的应试题目,涉及到了前端的各个角落,以及模块化,HTTP,后端等。题目在此

    第一题,就来讨论一下关于 JS 实现深拷贝的问题。

 1. var obj = { a: 1 };
 2. var obj2 = obj;

 3. obj2.a = 3;
 4. obj.a; // 3

    这是简单的对象引用,这仅仅是将对象的引用地址简单的复制了一份给予变量 obj2,而并不是将真正的对象克隆了一份,原对象依旧是只有一个。影响则为,当我修改 obj2 内部的属性或者添加新属性时会影响 obj ,因为两个变量的值为同一个对象的地址引用,即两者指向的是同一个对象。

    这就是所谓深拷贝的意义所在,不是拷贝引用地址,而是实实在在的复制一份新对象。而目前标准中还未提供一个类似的原生方法(主要是由于需求不大,JS 本身已经可以处理的很好了)。所以对于深拷贝,主要遇到的问题就是对于数组,对象以及方法的复制。


    对象一般来说不考虑原型链上对象的属性,均是使用 for in 遍历并且使用,由于浏览器的五花八门,还需要使用 hasOwnPrototype 来进行过滤下。当然也需要考虑某属性值为 对象,数组,函数等情况。

    数组:对于数组来说,也可以如对象一样 for in 循环遍历,不过通常情况是使用长度进行循环,对空数组进行不断的 push。

    函数:对于一般库来说,一些深拷贝函数基本都不进行处理,实在需要处理的可以调用函数的 toString,再使用 eval  或者 Function 进行处理,得到新的函数。

    然后上个实例吧,是自己正在写的库中的简单的一个拷贝方法 mix,由于库的原因扩展了一些功能以及对于方法不做复制处理,使用外部的一个方法 type,是用来判断区分类型,如 array object function。


 1. /** 对象扩展 mix
 2.   *
 3.   * @method mix 不扩展原型属性
 4.   * @param {obj} receiver 可选 扩展的目标对象 如果无 则扩展到外围对象
 5.   * @param {obj} obj 必选 要扩展到目标对象的对象数据
 6.   * @param {boolean} ride 可选 主要是标识是否覆盖原有对象属性 默认为true
 7.   * @param {boolean} deep 可选 主要是标识是否需要简单的深度拷贝 默认为false
 8.   *
 9.   * @return {Object} 返回目标对象
 10.   *
 11.   */
 12.   var hasOwn = Object.prototype.hasOwnProperty;
 13.   function mix(receiver, obj){
 14.       var args = [].slice.call(arguments), key, i = 1deep, ride, value, valueType;

 15.       if( typeof args[args.length-2] === "boolean" ){
 16.           deep = args.pop();
 17.           ride = args.pop();
 18.       }else{
 19.           ride = (typeof args[args.length-1] === "boolean")?args.pop():true;
 20.           deep = false;
 21.           if(args.length < 2){
 22.               receiver = ( this !== global ) ? this : {};
 23.               if( args.length === 0 ){
 24.                   return receiver;
 25.               }
 26.           }
 27.       }

 28.       while( obj = args[ i++ ] ){
 29.           for( key in obj ){
 30.               if( hasOwn.call(obj, key) ){
 31.                   if( ride || !(key in receiver) ){
 32.                       value = obj[key];
 33.                       valueType = type(value);
 34.                       if( deep && ( valueType==="object")){
 35.                           receiver[key]={};
 36.                           mix(receiver[key], value, ride, deep);
 37.                       }else if( deep && ( valueType==="array" )){
 38.                           receiver[key]=[];
 39.                           mix(receiver[key], value, ride, deep);
 40.                       }else{
 41.                           receiver[key] = obj[key];
 42.                       }
 43.                   }
 44.               }
 45.           }
 46.       }
 47.       return receiver;
 48.   }


对于 type 函数,源代码如下

 1. // 类型判定对象
 2. var class2type = {
 3.     "[objectHTMLDocument]" : "document",
 4.     "[objectHTMLCollection]" : "nodeList",
 5.     "[objectStaticNodeList]" : "nodeList",
 6.     "[objectIXMLDOMNodeList]" : "nodeList",
 7.     "null" : "null",
 8.     "NaN" : "NaN",
 9.     "undefined" : "undefined"
 10. };

 11. "Boolean, Number, String, Function, Array, Date, RegExp, Document, Arguments, NodeList"
 12.     .replace/[^, ]+/g, function( type ){
 13.         class2type["[object " + type + "]"] = type.toLowerCase();
 14.     } );

 15. // 类型判定
 16. function type( obj, isType ){
 17.     var key = ((obj == null || obj !== obj ) ? obj + "" : Object.prototype.toString.call( obj )),
 18.         result;
 19.     
 20.     if( typeof(result = class2type[ key ]) !== "string" ){
 21.         if( obj.nodeType === 9 ){
 22.             result = class2type["Document"];
 23.         }else if( obj.item && typeof obj.length === "number" ){
 24.             result = class2type["NodeList"];
 25.         }else{
 26.             result = key.slice(8, -1);
 27.         }
 28.     }


 29.     if( isType ){
 30.         return result === isType.toLowerCase;
 31.     }


 32.     return result;
 33. }


这就是简单的对于 JS 实现深拷贝的例子,有什么错误,欢迎指出。阅读(618) | 评论(0) | 转发(0) |
给主人留下些什么吧!~~