Chinaunix首页 | 论坛 | 博客
 • 博客访问: 2404366
 • 博文数量: 862
 • 博客积分: 14125
 • 博客等级: 上将
 • 技术积分: 10598
 • 用 户 组: 普通用户
 • 注册时间: 2007-07-27 16:53
个人简介

https://github.com/zytc2009/BigTeam_learning

文章分类

全部博文(862)

文章存档

2019年(3)

2018年(1)

2017年(10)

2015年(3)

2014年(8)

2013年(3)

2012年(69)

2011年(103)

2010年(357)

2009年(283)

2008年(22)

分类: C/C++

2009-07-17 09:55:24

移植QtEmbedded-4.5.2到mini2440开发板

http://blog.163.com/yuan_xihua/blog/static/30740544200966103422494/

1,下载解压源码:
 # wget
 # tar xzvf arm-linux-gcc-4.3.2.tgz
 # mkdir /home/yuanxh/mini2440/
 # cd /home/yuanxh/mini2440/
 # wget
 # wget
 # tar xjvf qt-x11-opensource-src-4.5.2.tar.bz2
 # tar xjvf qt-embedded-linux-opensource-src-4.5.2.tar.bz2
 
2,配置编译Qt源码:
 # cd qt-x11-opensource-src-4.5.2
 # ./configure
 选择o确定开源版本,选择yes接受版权;
 # make
 # make install
 # cd ..
 # cd qt-x11-opensource-src-4.5.2/tools/qvfb
 # make
 # make install
 # cd ../../../
 # file qt-x11-opensource-src-4.5.2/bin/qvfb
3,配置编译QtE源码X86版本:
 # mv qt-embedded-linux-opensource-src-4.5.2 qt-embedded-linux-opensource-src-4.5.2-x86 
 # cd qt-embedded-linux-opensource-src-4.5.2-x86
 # ./configure -prefix /usr/local/Trolltech/QtEmbedded-4.5.2-x86 -embedded x86 -qvfb
 选择o确定开源版本,选择yes接受版权;
 # make
 # make install
 # cd ..
 # file /usr/local/Trolltech/QtEmbedded-4.5.2-x86/examples/widgets/analogclock/analogclock
 # cp qt-x11-opensource-src-4.5.2/bin/qvfb /usr/local/Trolltech/QtEmbedded-4.5.2-x86/bin
4,在QVFB上运行DEMO代码
 建立配置脚本
 # cd /usr/local/Trolltech/QtEmbedded-4.5.2-x86
 # vi setenv-x86.sh
 添加如下内容:
 QTEDIR=/usr/local/Trolltech/QtEmbedded-4.5.2-x86
 PATH=/usr/local/Trolltech/QtEmbedded-4.5.2-x86/bin:$PATH
 LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/Trolltech/QtEmbedded-4.5.2-x86/lib:$LD_LIBRARY_PATH
 保存退出.
 # source setenv-x86.sh
 # cd /examples/widgets/analogclock
 # qvfb -width 640 -height 480 &
 # ./analogclock -qws

5,配置编译QtE源码ARM版本: 
 # tar xvjf  qt-embedded-linux-opensource-src-4.5.2.tar.bz2
 # mv qt-embedded-linux-opensource-src-4.5.2 qt-embedded-linux-opensource-src-4.5.2-arm 
 # cd qt-embedded-linux-opensource-src-4.5.2-arm/
 # cd mkspecs/qws/linux-arm-g++/
 ++# cp qmake.conf qmake.conf.org
 ++# vi qmake.conf
 把所有的 arm-linux- 修改为:/usr/local/arm/4.3.2/bin/arm-linux- 后保存
 ++# cd ../../../
 # ./configure -prefix /usr/local/QtEmbedded-4.5.2 -embedded arm -no-webkit 
 选择o确定开源版本,选择yes接受版权;
 # make
 # make install
 # cd ..
 # file /usr/local/QtEmbedded-4.5.2/examples/widgets/analogclock/analogclock
 # cd /usr/local/
 # tar czvf QtEmbedded-4.5.2.tgz QtEmbedded-4.5.2
 # sz QtEmbedded-4.5.2.tgz

6,在ARM板上运行DEMO
 建立配置脚本
 [root@FriendlyARM /]# mkdir /usr/local/QtEmbedded-4.5.2/
 [root@FriendlyARM /]# cd /usr/local/QtEmbedded-4.5.2/
 [root@FriendlyARM QtEmbedded-4.5.2]# vi setenv-arm.sh
 添加如下内容:
 export QTDIR=/usr/local/QtEmbedded-4.5.2
 export QPEDIR=/usr/local/QtEmbedded-4.5.2
 export LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib:/usr/local/lib:$LD_LIBRARY_PATH
 /usr/local/QtEmbedded-4.5.2/analogclock -qws &
 保存退出,并执行。
 [root@FriendlyARM QtEmbedded-4.5.2]# mkdir lib/
 [root@FriendlyARM QtEmbedded-4.5.2]# mkdir lib/fonts/
 把以下的库文件从编译生成的QtEmbedded-4.5.2.tgz文件包的/lib复制到目标板的/usr/local/QtEmbedded-4.5.2/lib
 libQtCore.so.4
 libQtGui.so.4
 libQtNetwork.so.4
 libQtSql.so.4
 把例子程序analogclock从编译生成的QtEmbedded-4.5.2.tgz文件包的/examples/widgets/analogclock复制到目标板的/usr/local/QtEmbedded-4.5.2/
 常用字库文件从从编译生成的QtEmbedded-4.5.2.tgz文件包的lib/fonts/复制到目标板的/usr/local/QtEmbedded-4.5.2/lib/fonts/
 ......
 运行例子
 [root@FriendlyARM QtEmbedded-4.5.2]# ./analogclock -qws
 [root@FriendlyARM /]# vi /etc/init.d/rcS
 在文件中加入:
  /usr/local/QtEmbedded-4.5.2/setenv-arm.sh        
  #/bin/qtopia & 
 添加自动启动。                        

7,裁剪编译QtE源码ARM版本:
 # ./configure -prefix /usr/local/QtEmbedded-4.5.2 -embedded arm \
 -release -shared -fast -no-largefile -qt-sql-sqlite -no-qt3support -no-xmlpatterns -no-mmx -no-3dnow -no-sse -no-sse2 -no-svg -no-webkit -qt-zlib -qt-gif \
 -qt-libtiff -qt-libpng -qt-libmng -qt-libjpeg -make libs -nomake tools -nomake examples -nomake docs -nomake demo -no-nis -no-cups -no-iconv -no-dbus \
 -no-openssl -xplatform qws/linux-arm-g++ -little-endian -qt-freetype -depths 16,18 -qt-gfx-linuxfb -no-gfx-transformed -no-gfx-multiscreen \
 -no-gfx-vnc -no-gfx-qvfb -qt-kbd-usb -no-glib -qt-mouse-tslib
 # make
 # make install

阅读(395) | 评论(0) | 转发(1) |
给主人留下些什么吧!~~