Chinaunix首页 | 论坛 | 博客
  • 博客访问: 166357
  • 博文数量: 89
  • 博客积分: 0
  • 博客等级: 民兵
  • 技术积分: 1044
  • 用 户 组: 普通用户
  • 注册时间: 2018-08-25 11:31
文章分类
文章存档

2018年(89)

我的朋友

分类: PHP

2018-11-08 17:39:16

PHP 运算符
在 PHP 中,赋值运算符 = 用于给变量赋值。
在 PHP 中,算术运算符 + 用于把值加在一起。
。。。。。。。。。
PHP 算术运算符
运算符            名称                     描述
   +                加                          和
    -               减                         差
    *                乘                         积
   /                除                         商
   %                模(除法的余数) 余数
  - x                取反                    x 取反
     .                并置                     连接两个字符串
HP7+ 版本新增整除运算符 intdiv()
。。。。。。。。。
PHP 赋值运算符
在 PHP 中,基本的赋值运算符是 "="。它意味着左操作数被设置为右侧表达式的值。也就是说,"$x = 5" 的值是 5。
运算符             等同于                 描述
x = y             x = y                 左操作数被设置为右侧表达式的值
x += y             x = x + y             加
x -= y             x = x - y             减
x *= y             x = x * y             乘
x /= y             x = x / y             除
x %= y             x = x % y             模(除法的余数)
a .= b             a = a . b             连接两个字符串
。。。。。。。。。
PHP 递增/递减运算符
运算符           名称               描述
++ x           预递增           x 加 1,然后返回 x
x ++           后递增           返回 x,然后 x 加 1(等于本身)
-- x               预递减           x 减 1,然后返回 x
x --                后递减           返回 x,然后 x 减 1(等于本身)
。。。。。。。。。
PHP 比较运算符
比较操作符可以让您比较两个值:
运算符                     名称                               描述                                                                       实例
x == y                     等于                               如果 x 等于 y,则返回 true                                       5==8 返回 false
x === y                 绝对等于                       如果 x 等于 y,且它们类型相同,则返回 true           5==="5" 返回 false
x != y                     不等于                           如果 x 不等于 y,则返回 true                                   5!=8 返回 true
x <> y                     不等于                           如果 x 不等于 y,则返回 true                                   5<>8 返回 true
x !== y                  绝对不等于                   如果 x 不等于 y,或它们类型不相同,则返回 true   5!=="5" 返回 true
x > y                      大于                           如果 x 大于 y,则返回 true                                       5>8 返回 false
x < y                      小于                           如果 x 小于 y,则返回 true                                       5<8 返回 true
x >= y                      大于等于                       如果 x 大于或者等于 y,则返回 true                       5>=8 返回 false
x <= y                      小于等于                       如果 x 小于或者等于 y,则返回 true                         5<=8 返回 true
。。。。。。。。。。
PHP 逻辑运算符
http://www.iis7.com/b/wzjk/
运算符               名称            描述                                                                  实例
x and y           与                 如果 x 和 y 都为 true,则返回 true                      x=6   y=3    (x < 10 and y > 1) 返回 true    (两边条件都成立时)
x or y               或               如果 x 和 y 至少有一个为 true,则返回 true      x=6   y=3    (x==6 or y==5) 返回 true        (两边条件有一个成立时)
x xor y               异或           如果 x 和 y 有且仅有一个为 true,则返回 true x=6   y=3    (x==6 xor y==3) 返回 false     (两边条件都不成立时)
x && y           与               如果 x 和 y 都为 true,则返回 true                      x=6   y=3    (x < 10 && y > 1) 返回 true    (两边条件都成立时)
x || y               或               如果 x 和 y 至少有一个为 true,则返回 true      x=6   y=3    (x==5 || y==5) 返回 false             (两边条件有一个成立时)
! x                   非               如果 x 不为 true,则返回 true                          x=6   y=3     !(x==y) 返回 true                     (取反相值)
。。。。。。。。。。
PHP 数组运算符
运算符       名称                 描述
x + y       集合                 x 和 y 的集合
x == y       相等                 如果 x 和 y 具有相同的键/值对,则返回 true
x === y   恒等                 如果 x 和 y 具有相同的键/值对,且顺序相同类型相同,则返回 true
x != y        不相等             如果 x 不等于 y,则返回 true
x <> y        不相等             如果 x 不等于 y,则返回 true
x !== y    不恒等             如果 x 不等于 y,则返回 true
。。。。。。。。。。
三元运算符
另一个条件运算符是"?:"(或三元)运算符 。
语法格式:(expr1) ? (expr2) : (expr3) 
对 expr1 求值为 TRUE 时的值为 expr2,在 expr1 求值为 FALSE 时的值为 expr3。
自 PHP 5.3 起,可以省略三元运算符中间那部分。表达式 expr1 ?: expr3 在 expr1 求值为 TRUE 时返回 expr1,否则返回 expr3。
注意:PHP_EOL 是一个换行符,兼容更大平台。
在 PHP7+ 版本多了一个 NULL 合并运算符 ??
。。。。。。。。。。
组合比较符 "<=>"
。。。。。。。。。。
运算符优先级
下面按照优先级从高到低列出了运算符。同一行中的运算符具有相同优先级,此时它们的结合方向决定求值顺序。
说明:左 = 从左到右,右 = 从右到左。
结合方向              运算符                                                                                附加信息
                         clone new                                                                        clone 和 new
                         [                                                                                         array()
                         ++ -- ~ (int) (float) (string) (array) (object) (bool) @     类型和递增/递减
                         instanceof                                                                         类型
右                        !                                                                                         逻辑运算符
                         * / %                                                                                 算术运算符
                         + – .                                                                                 算术运算符和字符串运算符
                         << >>                                                                             位运算符
                          == != === !== <>                                                          比较运算符
                         &                                                                                      位运算符和引用
                         ^                                                                                      位运算符
左                          |                                                                                          位运算符
                         &&                                                                                       逻辑运算符
                         ||                                                                                           逻辑运算符
                        ? :                                                                                           三元运算符
                         = += -= *= /= .= %= &= |= ^= <<= >>= =>               赋值运算符
                        and                                                                                       逻辑运算符
                        xor                                                                                       逻辑运算符
                        or                                                                                           逻辑运算符
左                         ,                                                                                            多处用到
运算符优先级中,or 和 ||,&& 和 and 都是逻辑运算符,效果一样,但是其优先级却不一样。
。。。。。。。。。。。
括号的使用
我们通过括号的配对来明确标明运算顺序,而非靠运算符优先级和结合性来决定,通常能够增加代码的可读性。
。。。。。。。。。。。
组合比较运算符又名太空船运算符,组合比较运算符可以轻松实现两个变量的比较,当然不仅限于数值类数据的比较。
语法是这样的:
$c = $a <=> $b;
这句代码的意思是:
 如果 $a > $b, $c 的值为 1
 如果 $a == $b, $c 的值为 0
 如果 $a < $b, $c 的值为-1
 运算符的优先级口诀:括(号)、单(操作数)、算(术)、移(位)、关(系);位(运算符)、逻(辑)、条(件)、赋(值)、逗(号)。
阅读(371) | 评论(0) | 转发(0) |
给主人留下些什么吧!~~
评论热议
请登录后评论。

登录 注册