Chinaunix首页 | 论坛 | 博客
 • 博客访问: 1677110
 • 博文数量: 184
 • 博客积分: 0
 • 博客等级: 民兵
 • 技术积分: 2388
 • 用 户 组: 普通用户
 • 注册时间: 2016-12-21 22:26
个人简介

90后空巢老码农

文章分类

全部博文(184)

文章存档

2021年(26)

2020年(56)

2019年(54)

2018年(47)

2017年(1)

我的朋友

分类: C/C++

2018-06-08 23:45:30

不多说了,又是忘掉了这个东西,手动扣点代码,找找感觉
二叉查找树,首先,它得是棵树,对吧,而且还是个二叉树对吧,大体长这个样子

呃呃,为了后面省事,这张直接给出了平衡二叉树,那个是一种特殊的二叉查找树,后续会撸源码,这次只说二叉查找树。好的,回到上面的树,首先这棵树是由各个节点组成的(这不废话),然后每个节点只有两个出度,分别为左孩子以及右孩子(两个指针,指向相同的节点),还有一个重要的性质是,对于某一节点其左子树上的所有节点全部小于它的值,其右子树上的所有节点值全部都大于其值,其定义如下:

点击(此处)折叠或打开

 1. struct Node{
 2.     struct Node *left;
 3.     struct Node *right;
 4.     int val;
 5.     Node(int x):val(x), left(NULL), right(NULL){}
 6. };
只有这一个结构只能保证有左右两个孩子,不能保证数值大小的性质,这就要在我们插入的时候费点心思了,代码如下(注:我是把该树建了一个类,第一段代码时.h文件,所有操作在里面完成,后面不再赘述):

点击(此处)折叠或打开

 1. #ifndef BSTTREE_H
 2. #define BSTTREE_H
 3. #include <iostream>
 4. #include <stack>
 5. struct Node{
 6.     struct Node *left;
 7.     struct Node *right;
 8.     int val;
 9.     Node(int x):val(x), left(NULL), right(NULL){}
 10. };

 11. class BSTTree
 12. {
 13. public:
 14.     BSTTree();
 15.     ~BSTTree();
 16.     void preOrderWithRecur(struct Node *node);
 17.     void preOrderNon_Recur(struct Node *node);
 18.     void inOrderWithRecur(struct Node *node);
 19.     void inOrderNon_Recur(struct Node *node);
 20.     void postOrderWithRecur(struct Node *node);
 21.     void postOrderNon_Recur(struct Node *node);
 22.     bool isExist(struct Node *node, int k);
 23.     bool insert(struct Node *node, int k);
 24.     int getHeight(struct Node *node);
 25.     bool delNode(struct Node *node, int k);
 26.     struct Node *root;
 27. private:
 28.     bool delRoot();
 29.     bool delNodeLeftNULL(struct Node *parent, struct Node *node);
 30.     bool delNodeRightNULL(struct Node *parent, struct Node *node);
 31.     bool delRootLeftNULL();
 32.     bool delRootRightNULL();

 33. };

 34. #endif // BSTTREE_H
插入代码如下,过程就是从根找起,直到找到自己的位置~~~

点击(此处)折叠或打开

 1. bool BSTTree::isExist(Node *node, int k){
 2.     struct Node *p = node;
 3.     while(p){
 4.         if(p->val == k) return true;
 5.         else if(p->val > k) p = p->left;
 6.         else p = p->right;
 7.     }
 8.     return false;
 9. }
 10. bool BSTTree::insert(struct Node *node, int k){
 11.     if(isExist(node, k))
 12.         return false;
 13.     struct Node *p = node, *parent = NULL;
 14.     while(p){
 15.         parent = p;
 16.         if(p->val > k) p = p->left;
 17.         else p = p->right;
 18.     }
 19.     p = new struct Node(k);
 20.     if(root == NULL){ root = p; return true;}
 21.     else if(parent->val > p->val) parent->left = p;
 22.     else parent->right = p;
 23.     return true;
 24. }
这里特殊情况就是在树为空的时候,要判断一下(因为那时候祖宗还没出现。。。)
接下来讲一下删除,相信大家通过.h文件已经了解到,我是分了好多情况进行讨论来实现的,(因为自己实力有限,看着各种嵌套有点乱)总体来讲,分成两个部分,一个是删除根节点,一个是删除非根节点,因为如果删除非根节点的话,就需要知道其父节点信息,所以分了一下,再有就是在这两大类下面又各自分了两类--->左子树为空,右子树为空,具体代码如下:

点击(此处)折叠或打开

 1. bool BSTTree::delNode(struct Node *node, int k){
 2.     struct Node *parent, *child;
 3.     if(root == NULL) return false;
 4.     if(root->val == k) return delRoot();
 5.     node = root;
 6.     while(node){
 7.         if(node->val == k) break;
 8.         parent = node;
 9.         if(node->val > k) node = node->left;
 10.         else node = node->right;
 11.     }
 12.     if(node == NULL) return false;
 13.     if(node->left== NULL && node->right == NULL){
 14.         if(node == parent->left) parent->left = NULL;
 15.         else parent->right = NULL;
 16.         delete node;
 17.         node = NULL;
 18.         return true;
 19.     }else if(node->left==NULL)
 20.         return delNodeLeftNULL(parent, node);
 21.     else if(node->right== NULL)
 22.         return delNodeRightNULL(parent, node);
 23.     else{
 24.         parent = node, child = node->right;
 25.         int temp;
 26.         while(child->left){ parent = child; child = child->left;}
 27.         temp=node->val; node->val = child->val; child->val = temp;
 28.         if(child == parent->left) parent->left = child->right;
 29.         else parent->right = child->right;
 30.         delete child, child = NULL;
 31.         return true;
 32.     }
 33. }
 34. bool BSTTree::delNodeLeftNULL(struct Node *parent, struct Node *node){
 35.     if(parent->left == node) parent->left = node->right;
 36.     else parent->right = node->right;
 37.     delete node;
 38.     node = NULL;
 39.     return true;
 40. }
 41. bool BSTTree::delNodeRightNULL(struct Node *parent, struct Node *node){
 42.     if(parent->left == node) parent->left = node->left;
 43.     else parent->right = node->left;
 44.     delete node;
 45.     node = NULL;
 46.     return true;
 47. }
 48. bool BSTTree::delRoot(){
 49.     if(root->left == NULL && root->right == NULL){
 50.         delete root;
 51.         root = NULL;
 52.         return true;
 53.     }else if(root->left == NULL){
 54.         return delRootLeftNULL();
 55.     }else if(root->right == NULL){
 56.         return delRootRightNULL();
 57.     }else{
 58.         struct Node *parent = root, *child = root->right;
 59.         int temp;
 60.         while(child->left){ parent = child; child = child->left;}
 61.         temp = root->val; root->val = child->val; child->val = temp;
 62.         if(child == parent->left) parent->left = child->right;
 63.         else parent->right = child->right;
 64.         delete child;
 65.         child = NULL;
 66.         return true;
 67.     }
 68. }
 69. bool BSTTree::delRootLeftNULL(){
 70.     struct Node *p = root;
 71.     root = root->right;
 72.     delete p;
 73.     return true;
 74. }
 75. bool BSTTree::delRootRightNULL(){
 76.     struct Node *p = root;
 77.     root = root->left;
 78.     delete p;
 79.     return true;
 80. }

当左右子树都为空的时候,直接删除就行,但是要注意父节点的指针置为NULL,要不然就是野指针了,知道什么奇奇怪怪的东西就不太好了~~~左(右)子树为空时直接将父节点指针指向对应右(左)子树即可,然后删除节点,至于左右子树都为非空,则需要找到右子树的后继,然后调换数值,后续就按照删除一个左子树为空的节点即可,几种情况分别如下图所示,只列举了右子树为空的情况,其中parent表示被删除节点的父节点指针,child表示要删除节点指针:
左右都为空:

右为空:

左右均非空:


接下直接上遍历代码了,包括递归和非递归的,非递归要借助栈来实现,剩下的感觉只要理解中序遍历就行了,剩下两个都是在它的基础上改了一点:

点击(此处)折叠或打开

 1. void BSTTree::preOrderWithRecur(struct Node *node){
 2.     if(node){
 3.         std::cout<< node->val<<" ";
 4.         preOrderWithRecur(node->left);
 5.         preOrderWithRecur(node->right);
 6.     }
 7. }
 8. void BSTTree::inOrderWithRecur(struct Node *node){
 9.     if(node){
 10.         inOrderWithRecur(node->left);
 11.         std::cout<<node->val<<" ";
 12.         inOrderWithRecur(node->right);
 13.     }
 14. }
 15. void BSTTree::postOrderWithRecur(struct Node *node){
 16.     if(node){
 17.         postOrderWithRecur(node->left);
 18.         postOrderWithRecur(node->right);
 19.         std::cout<<node->val<<" ";
 20.     }
 21. }
 22. void BSTTree::preOrderNon_Recur(struct Node *node){
 23.     std::stack<struct Node*> s;
 24.     struct Node *p = node;
 25.     while(p || !s.empty()){
 26.         while(p){
 27.             std::cout<<p->val<<" ";
 28.             s.push(p);
 29.             p=p->left;
 30.         }
 31.         p = s.top(), s.pop();
 32.         if(p->right) p = p->right;
 33.         else p = NULL;
 34.     }
 35. }
 36. void BSTTree::inOrderNon_Recur(struct Node *node){
 37.     std::stack<struct Node*> s;
 38.     struct Node *p = node;
 39.     while(p || !s.empty()){
 40.         while(p){
 41.             s.push(p);
 42.             p=p->left;
 43.         }
 44.         p = s.top(), s.pop();
 45.         std::cout<<p->val<<" ";
 46.         if(p->right) p = p->right;
 47.         else p = NULL;
 48.     }
 49. }
 50. void BSTTree::postOrderNon_Recur(struct Node *node){
 51.     std::stack<struct Node*> s;
 52.     struct Node *p = node;
 53.     while(p || !s.empty()){
 54.         while(p){
 55.             s.push(p);
 56.             p=p->left;
 57.         }
 58.         p = s.top(), s.pop();
 59.         std::cout<<p->val<<" ";
 60.         if(!s.empty() && p == s.top()->left) p = s.top()->right;
 61.         else p = NULL;
 62.     }
 63. }

还请各位看官老爷多提宝贵意见~~~
阅读(2591) | 评论(0) | 转发(0) |
0

上一篇:TCP带外数据

下一篇:平衡二叉搜索树简介

给主人留下些什么吧!~~