Chinaunix首页 | 论坛 | 博客
 • 博客访问: 664373
 • 博文数量: 141
 • 博客积分: 0
 • 博客等级: 民兵
 • 技术积分: 1114
 • 用 户 组: 普通用户
 • 注册时间: 2014-03-17 14:32
个人简介

小公司研发总监,即当司令也当兵!

文章分类

全部博文(141)

分类: LINUX

2016-02-16 22:15:00

二叉堆的定义

二叉堆是完全二叉树或者是近似完全二叉树。

二叉堆满足二个特性:

1.父结点的键值总是大于或等于(小于或等于)任何一个子节点的键值。

2.每个结点的左子树和右子树都是一个二叉堆(都是最大堆或最小堆)。

当父结点的键值总是大于或等于任何一个子节点的键值时为最大堆。当父结点的键值总是小于或等于任何一个子节点的键值时为最小堆。下图展示一个最小堆:

由于其它几种堆(二项式堆,斐波纳契堆等)用的较少,一般将二叉堆就简称为堆。

堆的操作一般包括初始化、插入和删除:

下面是堆的简单实现:

点击(此处)折叠或打开

 1. typedef struct struct_heap {

 2.     int size;
 3.     int head;
 4.     int *data;
 5. }heap_t;

 6. void initHeap(heap_t **heap, int size)
 7. {
 8.     heap_t *pHeap;
 9.     
 10.     pHeap = (heap_t*)malloc(sizeof(*pHeap) + size * sizeof(int));
 11.     if (NULL == pHeap)
 12.     {
 13.         printf("malloc fail\n");
 14.         return;
 15.     }
 16.     memset(pHeap, 0, sizeof(*pHeap) + size * sizeof(int));

 17.     pHeap->size = size;
 18.     pHeap->head = 0;
 19.     pHeap->data = (int *) ((char *)pHeap + sizeof(*pHeap));

 20.     *heap = pHeap;
 21. }

 22. void insertHeap(heap_t *pHeap, int key)
 23. {
 24.     int cursor;
 25.     int tmp;

 26.     if (NULL == pHeap)
 27.         return;

 28.     if (pHeap->head == pHeap->size)
 29.     {
 30.         printf("Heap is full\n");
 31.         return;
 32.     }

 33.     pHeap->data[pHeap->head++] = key;

 34.     cursor = pHeap->head - 1;

 35.     while (cursor > 0)
 36.     {
 37.         if (pHeap->data[cursor] < pHeap->data[(cursor - 1)/2])
 38.         {
 39.             tmp = pHeap->data[cursor];
 40.             pHeap->data[cursor] = pHeap->data[(cursor-1) /2];
 41.             pHeap->data[(cursor-1) / 2] = tmp;
 42.             cursor = (cursor - 1) / 2;
 43.         }
 44.         else
 45.             break;
 46.     }
 47. }

 48. void deleteHeap(heap_t *pHeap, int *out)
 49. {
 50.     int cursor;
 51.     int temp;
 52.     int left;
 53.     int right;
 54.     int key;

 55.     if (NULL == pHeap)
 56.         return;

 57.     if (pHeap->head == 0)
 58.     {
 59.         printf("Heap is empty\n");
 60.         return;
 61.     }

 62.     *out = pHeap->data[0];
 63.     pHeap->data[0] = pHeap->data[pHeap->head - 1];
 64.     pHeap->head--;

 65.     cursor = 0;
 66.     while (cursor < pHeap->head -1)
 67.     {
 68.         key = pHeap->data[cursor];
 69.         left = key < 0 ? (key * -2) : (key * 2 + 1);
 70.         right = left + 1;

 71.         if ( (2 * cursor +1) <= pHeap->head -1)
 72.         {
 73.             left = pHeap->data[2*cursor +1];
 74.         }
 75.         if ( (2 * cursor +2) <= pHeap->head -1)
 76.         {
 77.             right = pHeap->data[2*cursor +2];
 78.         }

 79.         if (key > left && left < right)
 80.         {
 81.             temp = pHeap->data[cursor];
 82.             pHeap->data[cursor] = pHeap->data[2 * cursor + 1];
 83.             pHeap->data[2 * cursor + 1] = temp;
 84.             cursor = 2 * cursor + 1;
 85.         }
 86.         else if (key > right && right < left)
 87.         {
 88.             temp = pHeap->data[cursor];
 89.             pHeap->data[cursor] = pHeap->data[2 * cursor + 2];
 90.             pHeap->data[2 * cursor + 2] = temp;
 91.             cursor = 2 * cursor + 2;
 92.         }
 93.         else
 94.             break;
 95.     }
 96. }


堆排序
理解堆的插入和删除后,堆排序实现就非常简单了。下面是堆排序的简单实现:

点击(此处)折叠或打开

 1. // 在index位置插入新元素后,修正堆序列使之满足堆要求
 2. static void minHeapFixup(int list[], int index)
 3. {
 4.     int cursor;
 5.     int temp;

 6.     cursor = index;
 7.     while (cursor > 0)
 8.     {
 9.         if (list[cursor] < list[(cursor -1)/2])
 10.         {
 11.             temp = list[cursor];
 12.             list[cursor] = list[(cursor-1)/2];
 13.             list[(cursor-1)/2] = temp;
 14.             cursor = (cursor - 1) / 2;
 15.         }
 16.         else
 17.             break;
 18.     }
 19. }

 20. // 删除堆顶元素后,将最后一个元素移至堆顶,修正堆序列使之满足堆要求
 21. static void minHeapFixdown(int list[], int len)
 22. {
 23.     int cursor;
 24.     int temp;

 25.     int key;
 26.     int left;
 27.     int right;

 28.     cursor = 0;

 29.     while (cursor < len)
 30.     {
 31.         key = list[cursor];
 32.         
 33.         if ( 2 * cursor + 1 < len)
 34.             left = list[2 * cursor + 1];
 35.         else
 36.             left = key + 1;

 37.         if ( 2 * cursor +2 < len)
 38.             right = list[2 * cursor + 2];
 39.         else
 40.             right = key + 2;

 41.         if (key > left && left < right)
 42.         {
 43.             temp = key;
 44.             list[cursor] = left;
 45.             list[cursor * 2 + 1] = temp;
 46.             cursor = cursor * 2 + 1;
 47.         }
 48.         else if (key > right && right < left)
 49.         {
 50.             temp = key;
 51.             list[cursor] = right;
 52.             list[cursor * 2 + 2] = temp;
 53.             cursor = cursor * 2 + 2;
 54.         }
 55.         else
 56.             break;
 57.     }
 58. }

 59. void heapSort(int list[], int len)
 60. {
 61.     int i;
 62.     int temp;

 63.     for (i = 1; i < len; i++)
 64.         minHeapFixup(list, i);

 65.     for (i = len; i > 1; i--)
 66.     {
 67.         temp = list[0];
 68.         list[0] = list[i - 1];
 69.         list[i - 1] = temp;

 70.         minHeapFixdown(list, i - 1);
 71.     }
 72. }
注意这里采用的是最小堆,排序后数组是按递减顺序排列的;如果需要递增顺序,修改为最大堆,或者再进行一次倒置。

阅读(1457) | 评论(0) | 转发(0) |
0

上一篇:选择排序

下一篇:冒泡排序

给主人留下些什么吧!~~