Chinaunix首页 | 论坛 | 博客
 • 博客访问: 301533
 • 博文数量: 145
 • 博客积分: 0
 • 博客等级: 民兵
 • 技术积分: 1139
 • 用 户 组: 普通用户
 • 注册时间: 2014-01-14 16:47
个人简介

路漫漫其修远兮,吾将上下而求索

文章分类

全部博文(145)

文章存档

2016年(10)

2015年(15)

2014年(120)

我的朋友

分类: Python/Ruby

2014-02-14 11:25:14

一:映射操作  (键索引)

点击(此处)折叠或打开

 1. >>>D={}
 2. >>>D['name']='bob'
 3. >>>D['job']='dev'
 4. >>>D['age']=40
 5. >>>D
 6. {'age':40,'job':'dev','name':'bob'}
 7. >>>print (D['name'])
 8. bob
二:重访嵌套

点击(此处)折叠或打开

 1. >>>rec = {'name':{'first':'bob','last':'smith'},
 2.           'job':['dev','mgr'],
 3.           'age':40.5}
 4. >>>rec['name']
 5. {'last':'smith','first':'bob'}
 6. >>>rec['name']['last']
 7. 'smith'
三:键的排序:for循环
当我们需要在字典中强调某种顺序时,我们可以通过keys的方法收集一个键的列表,使用列表的sort方法进行排序,然后使用python的for循环逐个进行显示的结果。

点击(此处)折叠或打开

 1. >>>Ks=list(D.keys())
 2. >>>Ks
 3. ['a','b','c']
 4. >>>Ks.sort()
 5. >>>Ks
 6. ['a','b','c']
 7. >>>for key in Ks:
 8.      print(key,'=>',D[key])
 9. a=>1
 10. b=>2
 11. c=>3
简单的for和while的循环例子

点击(此处)折叠或打开

 1. 1:for c in 'zhou':
 2.   print(c.upper())
 3. S
 4. P
 5. A
 6. M
 7. 2:a=4
 8.    while a>0:
 9.     print('zhou!'*a)
 10.     a -=1
 11. zhou!zhou!zhou!zhou!
  zhou!zhou!zhou!
  zhou!zhou!
  zhou!

四:迭代和优化

点击(此处)折叠或打开

 1. 1:>>>a=[b**2 for b in [1,2,3,4]]
 2. >>>a
 3. [1,4,9,16]
 4. 2:>>>b=[]
 5. >>> for c in [1,2,3,4,5]:
 6.     b.append(c**2)

 7.     
 8. >>> b
 9. [1, 4, 9, 16, 25]
五:不存在的键:if测试


点击(此处)折叠或打开

 1. >>>if not 'f' in a:
 2.     print ('missing')
 3. missing

六:元组
元组对象,基本上就像一个不可以改变的列表。就像列表一样,元组是序列,但是它具有不可变性,和字符串类似。从语法上讲,它们编写在圆括号中而不是方括号中,它们支持任意类型、任意嵌套以及常见的序列操作。元组的真正的不同之处就在于一旦创建后就不能再改变。也就是说,元组是不可变的序列:
与列表和字典一样,元组支持混合的类型和嵌套,但是不能增长和缩短,因为它们是不可变的:

七:内置数学函数


点击(此处)折叠或打开

 1. pow、abs、round、int、hex、bin等
 2. 公用模块
 3. random、math等阅读(527) | 评论(0) | 转发(0) |
给主人留下些什么吧!~~
评论热议
请登录后评论。

登录 注册