Chinaunix首页 | 论坛 | 博客
 • 博客访问: 2622790
 • 博文数量: 102
 • 博客积分: 1444
 • 博客等级: 中尉
 • 技术积分: 13890
 • 用 户 组: 普通用户
 • 注册时间: 2012-03-29 10:58
文章分类

全部博文(102)

文章存档

2014年(29)

2013年(14)

2012年(59)

分类: LINUX

2012-05-20 23:28:13

一、目录操作函数

A.打开一个目录如果name是一个合法的目录名,opendir函数返回这个目录的句柄。返回的这个句柄主要给读目录函数readdir用的。如果是一个非法的目录名,此函数返回NULL;

B.读一个目录readdir函数需要opendir得到的句柄,每调用一次,返回当前目录中一个文件的信息。文件信息的由struct dirent结构体进行描述。这个结构体我们需要关注的是最后一个字段。我们可以通过它来得到这个目录都包含有哪些文件。

案例一、实现ls查看一个目录的功能

如:注意:每个目录下至少有"."和".."这两个文件,还有一些隐藏文件。ls命令在实现时,把这些文件过滤掉了。

 1. #include <stdio.h>
 2. #include <sys/types.h>
 3. #include <dirent.h>

 4. int list_dir_file(DIR *dir)
 5. {
 6.     struct dirent *pdir;

 7.     while((pdir = readdir(dir)) != NULL)
 8.     {
 9.         if(strncmp(pdir->d_name,".",1) == 0 || strcmp(pdir->d_name,"..") == 0)
 10.             continue;

 11.         printf("%s ",pdir->d_name);
 12.     }
 13.         
 14.         printf("\n");
 15.     
 16.     return 0;
 17. }

 18. int main(int argc,char *argv[])
 19. {
 20.     DIR *dir;

 21.     if(argc < 2)
 22.     {
 23.         fprintf(stderr,"Usage : %s argv[1].\n",argv[0]);
 24.         return -1;
 25.     }

 26.     if((dir = opendir(argv[1])) == NULL)
 27.     {
 28.         perror("Fail to opendir");
 29.         return -1;
 30.     }

 31.     list_dir_file(dir);

 32.     return 0;
 33. }
运行的结果:上面的结构体中还有一个字段表明当前文件的类型d_type,在linux操作系统中定义如下:这个信息很重要,要想获取文件的属性信息,由于文件的类型不一样,调用的函数也不一样,我们可以通过这里的信息来选择不同的函数进行调用。

C.关闭一个目录二、获取文件属性函数这三个函数都能获取目录或文件的属性信息,若调用成功则返回0,若出错则为-1,并且设置errno。

注意:在给定一个pathname的情况下

A.stat函数返回一个与此命名文件有关的信息结构,这个信息存放在buf指针指向的内存空间

B.fstat函数获得已在描述符filedes上打开的文件的有关信息

C.lstat函数类似于stat,但是当命名的文件是一个符号链接时,lstat返回该符号链接的有关信息,而不是该符号链接引用的文件的信息。

文件的属性信息用struct stat结构体进行描述我们来看看,当我们执行ls  -l   file 时所得到的信息从这里我们可以看到一个文件的属性信息,包括文件的权限、文件的连接数、文件的所有者、文件说在组、文件大小、文件最后一个修改时间、文件名。

这些信息,我们都可以通过这个结构体来获得。

先来比较重要的一个字段st_mode,我们通过它可以获得文件的类型,文件的权限。在linux操作系统中给我们提供了一下宏。

A.文件的类型


B.文件的对应权限思考: 如果我想获取当前文件的类型和当前文件所用的权限怎么操作?

我们看到在这个结构体中,我们可以获得文件的UID和GID,而ls -l列举出来的是对应的文件所有者名和所在组名 

我们可通过下面两个函数利用其ID号获得对应的名其中struct passwd定义如下这个结构体中第一个字段有我们想要的用户名。其struct group定义如下:这里面的第一个字段有我们想要的组名。

案例二、打印文件属性

 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3. #include <sys/types.h>
 4. #include <sys/stat.h>
 5. #include <unistd.h>
 6. #include <dirent.h>
 7. #include <pwd.h>
 8. #include <grp.h>
 9. #include <string.h>
 10. #include <time.h>

 11. int display_attribute(struct stat *p)
 12. {
 13.     struct tm *ptime;

 14.     //文件类型
 15.     switch(p->st_mode & S_IFMT)
 16.     {
 17.     case S_IFSOCK:
 18.         printf("s");
 19.         break;

 20.     case S_IFLNK:
 21.         printf("l");
 22.         break;

 23.     case S_IFREG:
 24.         printf("-");
 25.         break;

 26.     case S_IFBLK:
 27.         printf("b");
 28.         break;

 29.     case S_IFDIR:
 30.         printf("d");
 31.         break;

 32.     case S_IFCHR:
 33.         printf("c");
 34.         break;

 35.     case S_IFIFO:
 36.         printf("p");
 37.         break;
 38.     }

 39.     //文件权限
 40.     if(p->st_mode & S_IRUSR)
 41.         printf("r");
 42.     else
 43.         printf("-");

 44.     if(p->st_mode & S_IWUSR)
 45.         printf("w");
 46.     else
 47.         printf("-");

 48.     if(p->st_mode & S_IXUSR)
 49.         printf("x");
 50.     else
 51.         printf("-");

 52.     if(p->st_mode & S_IRGRP)
 53.         printf("r");
 54.     else
 55.         printf("-");

 56.     if(p->st_mode & S_IWGRP)
 57.         printf("w");
 58.     else
 59.         printf("-");

 60.     if(p->st_mode & S_IXGRP)
 61.         printf("x");
 62.     else
 63.         printf("-");


 64.     if(p->st_mode & S_IROTH)
 65.         printf("r");
 66.     else
 67.         printf("-");

 68.     if(p->st_mode & S_IWOTH)
 69.         printf("w");
 70.     else
 71.         printf("-");

 72.     if(p->st_mode & S_IXOTH)
 73.         printf("x");
 74.     else
 75.         printf("-");

 76.     putchar(' ');
 77.     
 78.     printf("%d",p->st_nlink);

 79.     putchar(' ');

 80.     printf("%s",getpwuid(p->st_uid)->pw_name);
 81.     
 82.     putchar(' ');
 83.     
 84.     printf("%s",getgrgid(p->st_gid)->gr_name);
 85.     
 86.     putchar(' ');

 87.     printf("%ld",p->st_size);
 88.     
 89.     putchar(' ');
 90.     
 91.     ptime = localtime(&(p->st_mtime));

 92.     printf("%d-%d-%d %d:%d",ptime->tm_year + 1900,ptime->tm_mon,
 93.             ptime->tm_mday,ptime->tm_hour,ptime->tm_min);

 94.     putchar(' ');
 95.     
 96.     return 0;
 97. }

 98. int main(int argc,char *argv[])
 99. {
 100.     struct stat attr;

 101.     if(argc < 2)
 102.     {
 103.         fprintf(stderr,"Usage : %s argv[1].\n",argv[1]);
 104.         return -1;
 105.     }

 106.     if(stat(argv[1],&attr) < 0)
 107.     {
 108.         perror("Fail to stat.\n");
 109.         return -1;
 110.     }

 111.     display_attribute(&attr);

 112.     printf("%s\n",argv[1]);

 113.     return 0;
 114. }
运行结果:


下面自己动手写myls吧!


阅读(6063) | 评论(0) | 转发(7) |
给主人留下些什么吧!~~