Chinaunix首页 | 论坛 | 博客
 • 博客访问: 791821
 • 博文数量: 372
 • 博客积分: 10063
 • 博客等级: 中将
 • 技术积分: 4220
 • 用 户 组: 普通用户
 • 注册时间: 2012-02-24 11:36
文章分类

全部博文(372)

文章存档

2012年(372)

分类: 虚拟化

2012-03-20 20:49:23

一、写前唠叨

最近写了一个关于将对象通过log4j的形式保存到数据库的例子,因对这个log4j正在入门,所以做之前查过很多资料,不过网上的信息比较简单,如下:

1.所有信息几乎全部在配置文件中进行获取,如:数据库相关的连接、用户名、密码、sql语句;日志相关的appender、输出、格式化、参数;

2.写到数据库中的仅是一个字符串而不是一个对象,如:将一个对象本身以及它的各个数据作为一条记录存到数据库

3.代码的灵活性较低,如:只能存比较简单的数据类型,如保存一个对象及属性的话,就不太容易做了。

当然,网上的这些资料当然是为了最基础的入门而做的,因此简单了些,但也不乏比较深奥的资料,比如穿件连接池,考虑缓存等等。。

二、我的做法

1.通过继承JDBCAppender实现日志的写入的

2.通过JDBC连接数据库(也可通过HIBERNATE)

3.数据库和log4j的基本信息配置到properties中,但数据库可以自由选择多种数据库(在配置文件中配置即可)

4.将对象的属性存到库中

三、项目例子

1.项目结构图:见附件,项目结构图.png

2. 数据库:MYSQL 库名:LOG4J 表名:LogMessage/StudentMessage

表结构请看附件:LogMessage.png/StudentMessage.png

3.代码及说明

log4j.properties :分别输出指定为:控制台、文件(log.log)、数据库

Java代码 复制代码 收藏代码
 1. log4j.rootLogger=INFO,appender1,appender2,DATABASE
 2. # console
 3. log4j.appender.appender1=org.apache.log4j.ConsoleAppender
 4. log4j.appender.appender1.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
 5. log4j.appender.appender1.layout.ConversionPattern=%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss:SSS}[%p]: %m%n
 6. # file
 7. log4j.appender.appender2=org.apache.log4j.FileAppender
 8. log4j.appender.appender2.File=log.log
 9. log4j.appender.appender2.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
 10. log4j.appender.appender2.layout.ConversionPattern=%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss:SSS}[%p]: %m%n
 11. #mysql dbappender test
 12. log4j.appender.DATABASE.driver=com.mysql.jdbc.Driver
 13. log4j.appender.DATABASE.URL=jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/LOG4J
 14. log4j.appender.DATABASE.username=root
 15. log4j.appender.DATABASE.password=root
 16. log4j.appender.DATABASE=control.DbAppender
 17. log4j.appender.DATABASE.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
 18. log4j.appender.DATABASE.layout.ConversionPattern=[framework] %d - %c -%-4r [%t] %-5p %c %x - %m%n %L
log4j.rootLogger=INFO,appender1,appender2,DATABASE # console log4j.appender.appender1=org.apache.log4j.ConsoleAppender log4j.appender.appender1.layout=org.apache.log4j.PatternLayout log4j.appender.appender1.layout.ConversionPattern=%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss:SSS}[%p]: %m%n # file log4j.appender.appender2=org.apache.log4j.FileAppender log4j.appender.appender2.File=log.log log4j.appender.appender2.layout=org.apache.log4j.PatternLayout log4j.appender.appender2.layout.ConversionPattern=%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss:SSS}[%p]: %m%n #mysql dbappender test log4j.appender.DATABASE.driver=com.mysql.jdbc.Driver log4j.appender.DATABASE.URL=jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/LOG4J log4j.appender.DATABASE.username=root log4j.appender.DATABASE.password=root log4j.appender.DATABASE=control.DbAppender log4j.appender.DATABASE.layout=org.apache.log4j.PatternLayout log4j.appender.DATABASE.layout.ConversionPattern=[framework] %d - %c -%-4r [%t] %-5p %c %x - %m%n %L

Conorl包——DbAppender.java :日志提交中转站,提取日志信息,处理后进行数据库操作插入对应的表中

Java代码 复制代码 收藏代码
 1. package control;
 2. import java.sql.Connection;
 3. import java.sql.ResultSet;
 4. import java.sql.SQLException;
 5. import java.sql.Statement;
 6. import java.util.Hashtable;
 7. import java.util.Iterator;
 8. import java.util.Map;
 9. import org.apache.log4j.jdbc.JDBCAppender;
 10. import org.apache.log4j.spi.ErrorCode;
 11. import org.apache.log4j.spi.LoggingEvent;
 12. import bean.HashMapping;
 13. import bean.Students;
 14. import bean.UserBean;
 15. import dao.JdbcUtils;
 16. import dao.StudentsUtil;
 17. import dao.UserUtil;
 18. public class DbAppender extends JDBCAppender {
 19. protected void closeConnection(Connection con) {
 20. // TODO Auto-generated method stub
 21. // super.closeConnection(con);
 22. JdbcUtils.close(con);
 23. }
 24. @Override
 25. protected void execute(String sql) throws SQLException {
 26. // TODO Auto-generated method stub
 27. // super.execute(arg0);
 28. int flag = 0;
 29. int end = sql.lastIndexOf(")");
 30. String sqls = sql.substring(0, end + 1);
 31. String beanname = sql.substring(end + 1);
 32. if (beanname.equals("UserBean")) {
 33. flag = UserUtil.insertUser(sqls);
 34. } else if (beanname.equals("Students")) {
 35. flag = StudentsUtil.insertStudent(sqls);
 36. }
 37. System.out.println(flag == 0 ? "insert fail!" : "insert successful!");
 38. }
 39. @Override
 40. protected Connection getConnection() throws SQLException {
 41. // TODO Auto-generated method stub
 42. // return super.getConnection();
 43. if (connection == null) {
 44. connection = JdbcUtils.getConnection();
 45. }
 46. return connection;
 47. }
 48. @Override
 49. protected String getLogStatement(LoggingEvent event) {
 50. // TODO Auto-generated method stub
 51. // return super.getLogStatement(event);
 52. StringBuffer sbuf = new StringBuffer();
 53. Hashtable hm = (Hashtable) event.getMessage();
 54. String sql = null;
 55. if ((hm.get("beanname")).equals("UserBean")) {
 56. sbuf.append(UserUtil.insertSql());
 57. sql = sbuf.toString();
 58. int end = sql.lastIndexOf("(");
 59. sql = sql.substring(0, end) + "('" + hm.get(HashMapping.USER_TIME)
 60. + "','" + event.getMessage() + "','"
 61. + hm.get(HashMapping.USER_USERNAME) + "','"
 62. + hm.get(HashMapping.USER_PASSWORD) + "')";
 63. System.out.println(sql);
 64. return sql + hm.get("beanname");
 65. } else if ((hm.get("beanname")).equals("Students")) {
 66. sbuf.append(StudentsUtil.insertSql());
 67. sql = sbuf.toString();
 68. int end = sql.lastIndexOf("(");
 69. sql = sql.substring(0, end)
 70. + "('"
 71. + hm.get(HashMapping.STUDENT_NAME)
 72. + "','"
 73. + hm.get(HashMapping.STUDENT_AGE)
 74. + "','"
 75. + (((Integer) (hm.get(HashMapping.STUDENT_***))) == 1 ? "F"
 76. : "M") + "','" + hm.get(HashMapping.STUDENT_TIME)
 77. + "')";
 78. System.out.println(sql);
 79. return sql + hm.get("beanname");
 80. }
 81. return sql;
 82. }
 83. }
package control; import java.sql.Connection; import java.sql.ResultSet; import java.sql.SQLException; import java.sql.Statement; import java.util.Hashtable; import java.util.Iterator; import java.util.Map; import org.apache.log4j.jdbc.JDBCAppender; import org.apache.log4j.spi.ErrorCode; import org.apache.log4j.spi.LoggingEvent; import bean.HashMapping; import bean.Students; import bean.UserBean; import dao.JdbcUtils; import dao.StudentsUtil; import dao.UserUtil; public class DbAppender extends JDBCAppender { protected void closeConnection(Connection con) { // TODO Auto-generated method stub // super.closeConnection(con); JdbcUtils.close(con); } @Override protected void execute(String sql) throws SQLException { // TODO Auto-generated method stub // super.execute(arg0); int flag = 0; int end = sql.lastIndexOf(")"); String sqls = sql.substring(0, end + 1); String beanname = sql.substring(end + 1); if (beanname.equals("UserBean")) { flag = UserUtil.insertUser(sqls); } else if (beanname.equals("Students")) { flag = StudentsUtil.insertStudent(sqls); } System.out.println(flag == 0 ? "insert fail!" : "insert successful!"); } @Override protected Connection getConnection() throws SQLException { // TODO Auto-generated method stub // return super.getConnection(); if (connection == null) { connection = JdbcUtils.getConnection(); } return connection; } @Override protected String getLogStatement(LoggingEvent event) { // TODO Auto-generated method stub // return super.getLogStatement(event); StringBuffer sbuf = new StringBuffer(); Hashtable hm = (Hashtable) event.getMessage(); String sql = null; if ((hm.get("beanname")).equals("UserBean")) { sbuf.append(UserUtil.insertSql()); sql = sbuf.toString(); int end = sql.lastIndexOf("("); sql = sql.substring(0, end) + "('" + hm.get(HashMapping.USER_TIME) + "','" + event.getMessage() + "','" + hm.get(HashMapping.USER_USERNAME) + "','" + hm.get(HashMapping.USER_PASSWORD) + "')"; System.out.println(sql); return sql + hm.get("beanname"); } else if ((hm.get("beanname")).equals("Students")) { sbuf.append(StudentsUtil.insertSql()); sql = sbuf.toString(); int end = sql.lastIndexOf("("); sql = sql.substring(0, end) + "('" + hm.get(HashMapping.STUDENT_NAME) + "','" + hm.get(HashMapping.STUDENT_AGE) + "','" + (((Integer) (hm.get(HashMapping.STUDENT_***))) == 1 ? "F" : "M") + "','" + hm.get(HashMapping.STUDENT_TIME) + "')"; System.out.println(sql); return sql + hm.get("beanname"); } return sql; } }

Bean包中的类——HashMapping.java :将属性设置成常量(即键-值对中的键),便于代码中进行键值对的读取。

Java代码 复制代码 收藏代码
 1. package bean;
 2. public class HashMapping {
 3. public static final String USER_USERNAME = "username";
 4. public static final String USER_PASSWORD = "password";
 5. public static final String USER_TIME = "time";
 6. public static final String STUDENT_NAME = "name";
 7. public static final String STUDENT_AGE = "age";
 8. public static final String STUDENT_*** = "***";
 9. public static final String STUDENT_TIME = "time";
 10. }
package bean; public class HashMapping { public static final String USER_USERNAME = "username"; public static final String USER_PASSWORD = "password"; public static final String USER_TIME = "time"; public static final String STUDENT_NAME = "name"; public static final String STUDENT_AGE = "age"; public static final String STUDENT_*** = "***"; public static final String STUDENT_TIME = "time"; }

Bean包中的类——UserBean.java/Students.java: 对LogMessage/studentMessage表及此对象持久化

Java代码 复制代码 收藏代码
 1. package bean;
 2. public class Students {
 3. private String name;
 4. private int age;
 5. private int ***;
 6. private String time;
 7. public String getTime() {
 8. return time;
 9. }
 10. public void setTime(String time) {
 11. this.time = time;
 12. }
 13. public String getName() {
 14. return name;
 15. }
 16. public void setName(String name) {
 17. this.name = name;
 18. }
 19. public int getAge() {
 20. return age;
 21. }
 22. public void setAge(int age) {
 23. this.age = age;
 24. }
 25. public int get***() {
 26. return ***;
 27. }
 28. public void set***(int ***) {
 29. this.*** = ***;
 30. }
 31. }
 32. //===============================================
 33. package bean;
 34. import java.sql.Date;
 35. public class UserBean {
 36. private String username;
 37. private String password;
 38. private String Time;
 39. private String Note;
 40. public String getTime() {
 41. return Time;
 42. }
 43. public void setTime(String time) {
 44. Time = time;
 45. }
 46. public String getNote() {
 47. return Note;
 48. }
 49. public void setNote(String note) {
 50. Note = note;
 51. }
 52. public String getUsername() {
 53. return username;
 54. }
 55. public void setUsername(String username) {
 56. this.username = username;
 57. }
 58. public String getPassword() {
 59. return password;
 60. }
 61. public void setPassword(String password) {
 62. this.password = password;
 63. }
 64. }
package bean; public class Students { private String name; private int age; private int ***; private String time; public String getTime() { return time; } public void setTime(String time) { this.time = time; } public String getName() { return name; } public void setName(String name) { this.name = name; } public int getAge() { return age; } public void setAge(int age) { this.age = age; } public int get***() { return ***; } public void set***(int ***) { this.*** = ***; } } //=============================================== package bean; import java.sql.Date; public class UserBean { private String username; private String password; private String Time; private String Note; public String getTime() { return Time; } public void setTime(String time) { Time = time; } public String getNote() { return Note; } public void setNote(String note) { Note = note; } public String getUsername() { return username; } public void setUsername(String username) { this.username = username; } public String getPassword() { return password; } public void setPassword(String password) { this.password = password; } }

Dao中的包——GetObject.java: 将对象放到hashtable中并发送到dbappender中

Java代码 复制代码 收藏代码
 1. package dao;
 2. import java.lang.reflect.InvocationTargetException;
 3. import java.lang.reflect.Method;
 4. import java.text.SimpleDateFormat;
 5. import java.util.Date;
 6. import java.util.Hashtable;
 7. import org.apache.log4j.Logger;
 8. import org.apache.log4j.PropertyConfigurator;
 9. import test.Test;
 10. import bean.Students;
 11. import bean.UserBean;
 12. public class GetObject {
 13. private Logger logger = Logger.getLogger(GetObject.class);
 14. private UserBean ub;
 15. private Students st;
 16. private SimpleDateFormat sf;
 17. // 保存对象
 18. public UserBean insertInfo(String username, String password) {
 19. ub = new UserBean();
 20. ub.setUsername(username);
 21. ub.setPassword(password);
 22. return ub;
 23. }
 24. public Logger getLogger() {
 25. return logger;
 26. }
 27. public void setLogger(Logger logger) {
 28. this.logger = logger;
 29. }
 30. public UserBean getUb() {
 31. return ub;
 32. }
 33. public void setUb(UserBean ub) {
 34. this.ub = ub;
 35. }
 36. public Students getSt() {
 37. return st;
 38. }
 39. public void setSt(Students st) {
 40. this.st = st;
 41. }
 42. public SimpleDateFormat getSf() {
 43. return sf;
 44. }
 45. public void setSf(SimpleDateFormat sf) {
 46. this.sf = sf;
 47. }
 48. public Students insertInfo(String name, int age, int ***) {
 49. st = new Students();
 50. st.setName(name);
 51. st.setAge(age);
 52. st.set***(***);
 53. return st;
 54. }
 55. // bean key-value
 56. public void getMethod(Object obj) {
 57. sf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss:SSS");
 58. PropertyConfigurator.configure("log4j.properties");
 59. Hashtable ht = new Hashtable();
 60. ht.clear();
 61. if (obj instanceof UserBean) {
 62. ht.put("username", ub.getUsername());
 63. ht.put("password", ub.getPassword());
 64. ht.put("time", sf.format(new Date()));
 65. ht.put("beanname", "UserBean");
 66. } else if (obj instanceof Students) {
 67. ht.put("name", st.getName());
 68. ht.put("age", st.getAge());
 69. ht.put("***", st.get***());
 70. ht.put("time", sf.format(new Date()));
 71. ht.put("beanname","Students");
 72. }
 73. logger.info(ht);
 74. }
 75. }
package dao; import java.lang.reflect.InvocationTargetException; import java.lang.reflect.Method; import java.text.SimpleDateFormat; import java.util.Date; import java.util.Hashtable; import org.apache.log4j.Logger; import org.apache.log4j.PropertyConfigurator; import test.Test; import bean.Students; import bean.UserBean; public class GetObject { private Logger logger = Logger.getLogger(GetObject.class); private UserBean ub; private Students st; private SimpleDateFormat sf; // 保存对象 public UserBean insertInfo(String username, String password) { ub = new UserBean(); ub.setUsername(username); ub.setPassword(password); return ub; } public Logger getLogger() { return logger; } public void setLogger(Logger logger) { this.logger = logger; } public UserBean getUb() { return ub; } public void setUb(UserBean ub) { this.ub = ub; } public Students getSt() { return st; } public void setSt(Students st) { this.st = st; } public SimpleDateFormat getSf() { return sf; } public void setSf(SimpleDateFormat sf) { this.sf = sf; } public Students insertInfo(String name, int age, int ***) { st = new Students(); st.setName(name); st.setAge(age); st.set***(***); return st; } // bean key-value public void getMethod(Object obj) { sf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss:SSS"); PropertyConfigurator.configure("log4j.properties"); Hashtable ht = new Hashtable(); ht.clear(); if (obj instanceof UserBean) { ht.put("username", ub.getUsername()); ht.put("password", ub.getPassword()); ht.put("time", sf.format(new Date())); ht.put("beanname", "UserBean"); } else if (obj instanceof Students) { ht.put("name", st.getName()); ht.put("age", st.getAge()); ht.put("***", st.get***()); ht.put("time", sf.format(new Date())); ht.put("beanname","Students"); } logger.info(ht); } }

Dao中的包——JdbcUtils.java: 数据库的动态链接

Java代码 复制代码 收藏代码
 1. package dao;
 2. import java.io.FileInputStream;
 3. import java.io.IOException;
 4. import java.sql.Connection;
 5. import java.sql.DriverManager;
 6. import java.sql.ResultSet;
 7. import java.sql.SQLException;
 8. import java.sql.Statement;
 9. import java.util.Iterator;
 10. import java.util.Properties;
 11. import java.util.Set;
 12. public final class JdbcUtils {
 13. //
 14. private static String url = null;
 15. private static String driver = null;
 16. private static String username = null;
 17. private static String password = null;
 18. private JdbcUtils() {
 19. }
 20. static{
 21. try {
 22. getProperties();
 23. Class.forName(driver);
 24. } catch (ClassNotFoundException e) {
 25. // TODO Auto-generated catch block
 26. e.printStackTrace();
 27. }
 28. }
 29. public static Connection getConnection() throws SQLException {
 30. return DriverManager.getConnection(url, username, password);
 31. }
 32. public static void close(Connection conn) {
 33. try {
 34. if (conn != null)
 35. conn.close();
 36. } catch (SQLException e) {
 37. // TODO Auto-generated catch block
 38. e.printStackTrace();
 39. }
 40. }
 41. public static void getProperties() {
 42. Properties props = new Properties();
 43. FileInputStream istream = null;
 44. try {
 45. istream = new FileInputStream("log4j.properties");
 46. props.load(istream);
 47. Set s = props.keySet();
 48. Iterator it = s.iterator();
 49. while (it.hasNext()) {
 50. String id = (String) it.next();
 51. String value = props.getProperty(id);
 52. if(id.equals("log4j.appender.DATABASE.driver")){
 53. driver = value;
 54. }else if(id.equals("log4j.appender.DATABASE.URL")){
 55. url = value;
 56. }else if(id.equals("log4j.appender.DATABASE.username")){
 57. username = value;
 58. }else if(id.equals("log4j.appender.DATABASE.password")){
 59. password = value;
 60. }
 61. // System.out.println(id + ":=" + value);
 62. }
 63. } catch (Exception e) {
 64. // TODO Auto-generated catch block
 65. e.printStackTrace();
 66. } finally {
 67. try {
 68. istream.close();
 69. } catch (IOException e) {
 70. // TODO Auto-generated catch block
 71. e.printStackTrace();
 72. }
 73. }
 74. }
 75. }
package dao; import java.io.FileInputStream; import java.io.IOException; import java.sql.Connection; import java.sql.DriverManager; import java.sql.ResultSet; import java.sql.SQLException; import java.sql.Statement; import java.util.Iterator; import java.util.Properties; import java.util.Set; public final class JdbcUtils { // private static String url = null; private static String driver = null; private static String username = null; private static String password = null; private JdbcUtils() { } static{ try { getProperties(); Class.forName(driver); } catch (ClassNotFoundException e) { // TODO Auto-generated catch block e.printStackTrace(); } } public static Connection getConnection() throws SQLException { return DriverManager.getConnection(url, username, password); } public static void close(Connection conn) { try { if (conn != null) conn.close(); } catch (SQLException e) { // TODO Auto-generated catch block e.printStackTrace(); } } public static void getProperties() { Properties props = new Properties(); FileInputStream istream = null; try { istream = new FileInputStream("log4j.properties"); props.load(istream); Set s = props.keySet(); Iterator it = s.iterator(); while (it.hasNext()) { String id = (String) it.next(); String value = props.getProperty(id); if(id.equals("log4j.appender.DATABASE.driver")){ driver = value; }else if(id.equals("log4j.appender.DATABASE.URL")){ url = value; }else if(id.equals("log4j.appender.DATABASE.username")){ username = value; }else if(id.equals("log4j.appender.DATABASE.password")){ password = value; } // System.out.println(id + ":=" + value); } } catch (Exception e) { // TODO Auto-generated catch block e.printStackTrace(); } finally { try { istream.close(); } catch (IOException e) { // TODO Auto-generated catch block e.printStackTrace(); } } } }

Dao中的包——StudentsUtil.java/UserUtil.java: 对各自的表进行数据库的操作

Java代码 复制代码 收藏代码
 1. package dao;
 2. import java.sql.Connection;
 3. import java.sql.SQLException;
 4. import java.sql.Statement;
 5. public class StudentsUtil {
 6. public static int insertStudent(String sql) {
 7. Connection conn = null;
 8. Statement sm = null;
 9. int flag = 0;
 10. try {
 11. conn = JdbcUtils.getConnection();
 12. sm = conn.createStatement();
 13. sm.execute(sql);
 14. flag = 1;
 15. } catch (SQLException e) {
 16. // TODO Auto-generated catch block
 17. System.out.println("insert fail!");
 18. } finally {
 19. if (sm != null) {
 20. try {
 21. sm.close();
 22. } catch (SQLException e) {
 23. // TODO Auto-generated catch block
 24. e.printStackTrace();
 25. }
 26. }
 27. JdbcUtils.close(conn);
 28. }
 29. return flag;
 30. }
 31. public static String insertSql() {
 32. return "INSERT INTO StudentMessage(Name,Age,***,Time) values(";
 33. }
 34. }
 35. //===============================================
 36. package dao;
 37. import java.sql.CallableStatement;
 38. import java.sql.Connection;
 39. import java.sql.ResultSet;
 40. import java.sql.SQLException;
 41. import java.sql.Statement;
 42. import bean.UserBean;
 43. public class UserUtil {
 44. public static int insertUser(String sql) {
 45. Connection conn = null;
 46. Statement sm = null;
 47. int flag = 0;
 48. try {
 49. conn = JdbcUtils.getConnection();
 50. sm = conn.createStatement();
 51. sm.execute(sql);
 52. flag = 1;
 53. } catch (SQLException e) {
 54. // TODO Auto-generated catch block
 55. System.out.println("insert fail!");
 56. } finally {
 57. if (sm != null) {
 58. try {
 59. sm.close();
 60. } catch (SQLException e) {
 61. // TODO Auto-generated catch block
 62. e.printStackTrace();
 63. }
 64. }
 65. JdbcUtils.close(conn);
 66. }
 67. return flag;
 68. }
 69. public static String insertSql(){
 70. return "INSERT INTO LogMessage(Time,Note,Username,Password) values(";
 71. }
 72. }
package dao; import java.sql.Connection; import java.sql.SQLException; import java.sql.Statement; public class StudentsUtil { public static int insertStudent(String sql) { Connection conn = null; Statement sm = null; int flag = 0; try { conn = JdbcUtils.getConnection(); sm = conn.createStatement(); sm.execute(sql); flag = 1; } catch (SQLException e) { // TODO Auto-generated catch block System.out.println("insert fail!"); } finally { if (sm != null) { try { sm.close(); } catch (SQLException e) { // TODO Auto-generated catch block e.printStackTrace(); } } JdbcUtils.close(conn); } return flag; } public static String insertSql() { return "INSERT INTO StudentMessage(Name,Age,***,Time) values("; } } //=============================================== package dao; import java.sql.CallableStatement; import java.sql.Connection; import java.sql.ResultSet; import java.sql.SQLException; import java.sql.Statement; import bean.UserBean; public class UserUtil { public static int insertUser(String sql) { Connection conn = null; Statement sm = null; int flag = 0; try { conn = JdbcUtils.getConnection(); sm = conn.createStatement(); sm.execute(sql); flag = 1; } catch (SQLException e) { // TODO Auto-generated catch block System.out.println("insert fail!"); } finally { if (sm != null) { try { sm.close(); } catch (SQLException e) { // TODO Auto-generated catch block e.printStackTrace(); } } JdbcUtils.close(conn); } return flag; } public static String insertSql(){ return "INSERT INTO LogMessage(Time,Note,Username,Password) values("; } }

test包——test.java :测试类

Java代码 复制代码 收藏代码
 1. package test;
 2. import java.lang.reflect.InvocationTargetException;
 3. import org.apache.log4j.Logger;
 4. import org.apache.log4j.MDC;
 5. import org.apache.log4j.PropertyConfigurator;
 6. import org.apache.log4j.jdbc.JDBCAppender;
 7. import org.omg.CORBA.Request;
 8. import dao.GetObject;
 9. import bean.Students;
 10. import bean.UserBean;
 11. public class Test {
 12. public static void main(String[] args) {
 13. Test dbt = new Test();
 14. dbt.testUser();
 15. }
 16. public void testUser() {
 17. try {
 18. GetObject go = new GetObject();
 19. UserBean ub = go.insertInfo("TIBCO-VANCEINFO", "TIBCO-12345");
 20. go.getMethod(ub);
 21. // Students st = go.insertInfo("TIBCO", 21, 2);
 22. // go.getMethod(st);
 23. } catch (SecurityException e) {
 24. // TODO Auto-generated catch block
 25. e.printStackTrace();
 26. }
 27. }
 28. }
package test; import java.lang.reflect.InvocationTargetException; import org.apache.log4j.Logger; import org.apache.log4j.MDC; import org.apache.log4j.PropertyConfigurator; import org.apache.log4j.jdbc.JDBCAppender; import org.omg.CORBA.Request; import dao.GetObject; import bean.Students; import bean.UserBean; public class Test { public static void main(String[] args) { Test dbt = new Test(); dbt.testUser(); } public void testUser() { try { GetObject go = new GetObject(); UserBean ub = go.insertInfo("TIBCO-VANCEINFO", "TIBCO-12345"); go.getMethod(ub); // Students st = go.insertInfo("TIBCO", 21, 2); // go.getMethod(st); } catch (SecurityException e) { // TODO Auto-generated catch block e.printStackTrace(); } } }

结果见附加:stuM.png/logM.png

阅读(1383) | 评论(0) | 转发(0) |
给主人留下些什么吧!~~