Chinaunix首页 | 论坛 | 博客
 • 博客访问: 416596
 • 博文数量: 67
 • 博客积分: 2468
 • 博客等级: 上尉
 • 技术积分: 1050
 • 用 户 组: 普通用户
 • 注册时间: 2011-01-05 01:21
文章分类

全部博文(67)

文章存档

2013年(1)

2012年(65)

2011年(1)

分类: C/C++

2012-11-30 20:19:09

点击(此处)折叠或打开

 1. /*
 2.  *输入12,如何转换成壹拾贰;输入1020,转成壹千零贰拾
 3.  */
 4. #include <stdio.h>
 5. #include <stdlib.h>
 6. #include <string.h>

 7. void get4num(char *dest, char *src);
 8. void output4num(char *src);
 9. int output_unit(int left_bits);

 10. char *my_array[10] = {"零","壹","贰","叁","肆",\
 11.      "伍","陆","柒","捌","玖"};
 12. char *my_unit[5] = {"拾","佰","仟","万","亿"};
 13. int FLAG_FIRST;
 14. int
 15. main(int argc, char *argv[])
 16. {
 17.     /*test my_array*/
 18.     int i;
 19.     for(i=0; i<10; i++){
 20.         printf("%s\n", *(my_array+i));
 21.     }

 22.     char input_num[100];
 23.     printf("input_num:\n");
 24.     scanf("%s", input_num);
 25.     printf("%s\n", input_num);
 26.     
 27.     int input_len = strlen(input_num);
 28.     char nums_4[6];

 29.     /*output first nums*/
 30.     FLAG_FIRST = 1;
 31.     int first_num = input_len % 4;
 32.     if(first_num != 0){
 33.         strncpy(nums_4, input_num, first_num);
 34.         output4num(nums_4);
 35.         output_unit(input_len);
 36.     }

 37.     /*output the left 4 nums*/
 38.     FLAG_FIRST = 1;
 39.     for(i=first_num; i<input_len; i+=4){
 40.         get4num(nums_4, input_num+i);
 41.         output4num(nums_4);
 42.         output_unit(input_len-i);
 43.         FLAG_FIRST = 0;
 44.     }

 45.     printf("\0");
 46.     return 0;
 47. }

 48. /*
 49.  *get 4 numbers
 50.  */
 51. void
 52. get4num(char *dest, char *src)
 53. {
 54.     int i = 4;
 55.     strncpy(dest, src, i);
 56. }

 57. /*
 58.  * output 4 numbers
 59.  */
 60. void
 61. output4num(char *src)
 62. {
 63.     int i, j;
 64.     int num, nums[4];
 65.     num = atoi(src);
 66.     j = strlen(src);

 67.     /*low number is at low place*/
 68.     for(i=0; i<4; i++){
 69.         nums[i] = (num % 10);
 70.         num /= 10;
 71.     }

 72.     /*output first nums*/
 73.     if(nums[j-1] == 0){
 74.         if((j == 4) && (FLAG_FIRST == 0)){
 75.             printf("%s", *(my_array+nums[j-1]));
 76.         }
 77.     }else{
 78.         printf("%s", *(my_array+nums[j-1]));
 79.         printf("%s", *(my_unit+j-2));
 80.     }

 81.     /*output number and unit*/
 82.     for(i=j-2; i>=1; i--){
 83.         if(nums[i] == 0){
 84.             if(nums[i+1] != 0){
 85.                 printf("%s", *(my_array+nums[i]));
 86.             }
 87.         }else{
 88.             printf("%s", *(my_array+nums[i]));
 89.             printf("%s", *(my_unit+i-1));
 90.         }
 91.     }
 92.     if(nums[0] != 0){
 93.         printf("%s", *(my_array+nums[i]));
 94.     }
 95. }

 96. /*
 97.  * output the unit of 4 nums
 98.  */
 99. int
 100. output_unit(int left_bits)
 101. {
 102.     int m, n;
 103.     m = (left_bits-1) / 4;
 104.     switch(m){
 105.         case 0:
 106.             return 0;
 107.         case 1:
 108.             printf("%s", my_unit[3]);
 109.             return 0;
 110.         default:
 111.             for(n=m; n>=2; n--){
 112.                 printf("%s", my_unit[4]);
 113.             }
 114.     }

 115.     printf(",");
 116. }
看到有用shell script写的,。我尝试用C语言写下,终于拼凑出来了。
input_num:
9283749817509843219827409812365908
9283749817509843219827409812365908
玖拾贰亿亿亿亿亿亿亿,捌仟叁佰柒拾肆亿亿亿亿亿亿,玖仟捌佰壹拾柒亿亿亿亿亿,伍仟零玖拾捌亿亿亿亿,肆仟叁佰贰拾壹亿亿亿,玖仟捌佰贰拾柒亿亿,肆仟零玖拾捌亿,壹仟贰佰叁拾陆万伍仟玖佰零捌

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2012.12.1
非常感谢楼下的回复,陪我写玩具程序。

发现我上面的程序每4位输出的单位上万亿后都是错的。把重写了int output_unit(int left_bits),还有修改了穿过来的left_bits是4的整数倍。
根据人的读数习惯(以4个位数为一个单元),第一感觉也就这么写了。相信还有跟好的方法。
2楼的就是根据每位数来判断单位,不过我编译运行你的程序后,输出是乱码,这个我没有搞明白。我可是很想抓你小辫子哦!哇咔咔~对你再次表示感谢。

点击(此处)折叠或打开

 1. /*
 2.  *输入12,如何转换成壹拾贰,输入1020,转成壹千零贰拾
 3.  */
 4. #include <stdio.h>
 5. #include <stdlib.h>
 6. #include <string.h>

 7. void get4num(char *dest, char *src);
 8. void output4num(char *src);
 9. int output_unit(int left_bits);

 10. char *my_array[10] = {"零","壹","贰","叁","肆",\
 11.                           "伍","陆","柒","捌","玖"};
 12. char *my_unit[5] = {"拾","佰","仟","万","亿"};
 13. int FLAG_FIRST;
 14. int
 15. main(int argc, char *argv[])
 16. {
 17.         /*test my_array*/
 18.         int i;
 19.         for(i=0; i<10; i++){
 20.                 printf("%s\n", *(my_array+i));
 21.         }

 22.         char input_num[100];
 23.         printf("input_num:\n");
 24.         scanf("%s", input_num);
 25.         printf("%s\n", input_num);
 26.         
 27.         int input_len = strlen(input_num);
 28.         char nums_4[6];

 29.         /*output first nums*/
 30.         FLAG_FIRST = 1;
 31.         int first_num = input_len % 4;
 32.         if(first_num != 0){
 33.                 strncpy(nums_4, input_num, first_num);
 34.                 output4num(nums_4);
 35.                 output_unit(input_len - first_num);
 36.         }

 37.         /*output the left 4 nums*/
 38.         FLAG_FIRST = 1;
 39.         for(i=first_num; i<input_len; i+=4){
 40.                 get4num(nums_4, input_num+i);
 41.                 output4num(nums_4);
 42.                 output_unit(input_len - i - 4);
 43.                 FLAG_FIRST = 0;
 44.         }

 45.         printf("\0\0");
 46.         return 0;
 47. }

 48. /*
 49.  *get 4 numbers
 50.  */
 51. void
 52. get4num(char *dest, char *src)
 53. {
 54.         int i = 4;
 55.         strncpy(dest, src, i);
 56. }

 57. /*
 58.  * output 4 numbers
 59.  */
 60. void
 61. output4num(char *src)
 62. {
 63.         int i, j;
 64.         int num, nums[4];
 65.         num = atoi(src);
 66.         j = strlen(src);

 67.         /*low number is at low place*/
 68.         for(i=0; i<4; i++){
 69.                 nums[i] = (num % 10);
 70.                 num /= 10;
 71.         }

 72.         /*output first nums*/
 73.         if(nums[j-1] == 0){
 74.                 if((j == 4) && (FLAG_FIRST == 0)){
 75.                         printf("%s", *(my_array+nums[j-1]));
 76.                 }
 77.         }else{
 78.                 printf("%s", *(my_array+nums[j-1]));
 79.                 printf("%s", *(my_unit+j-2));
 80.         }

 81.         /*output number and unit*/
 82.         for(i=j-2; i>=1; i--){
 83.                 if(nums[i] == 0){
 84.                         if(nums[i+1] != 0){
 85.                                 printf("%s", *(my_array+nums[i]));
 86.                         }
 87.                 }else{
 88.                         printf("%s", *(my_array+nums[i]));
 89.                         printf("%s", *(my_unit+i-1));
 90.                 }
 91.         }
 92.         if(nums[0] != 0){
 93.                 printf("%s", *(my_array+nums[i]));
 94.         }
 95. }

 96. /*
 97.  * output the unit of 4 nums
 98.  */
 99. int
 100. output_unit(int left_bits)
 101. {
 102.         int m, n;
 103.         /*the last one*/
 104.         if(left_bits < 4){
 105.                 return 0;
 106.         } else{
 107.                 m = left_bits % 8;
 108.                 switch(m){
 109.                         case 4:
 110.                                 printf("%s", my_unit[3]);
 111.                                 break;
 112.                         case 0:
 113.                                 n = left_bits / 8;
 114.                                 for(m=0; m<n; m++){
 115.                                         printf("%s", my_unit[4]);
 116.                                 }
 117.                 }
 118.         }

 119.         printf(",");
 120.         return 0;
 121. }
input_num:
123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890
壹拾贰万,叁仟肆佰伍拾陆亿亿亿,柒仟捌佰玖拾万,壹仟贰佰叁拾肆亿亿,伍仟陆佰柒拾捌万,玖仟零壹拾贰亿,叁仟肆佰伍拾陆万,柒仟捌佰玖拾

////////////////////////////////////////////////////////////////////
2012.12.2

点击(此处)折叠或打开

 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3. #include <string.h>

 4. char *my_array[10] = {"零","壹","贰","叁","肆",\
 5.      "伍","陆","柒","捌","玖"};
 6. char *my_unit[5] = {"拾","佰","仟","万","亿"};

 7. void
 8. output_unit(int position)
 9. {
 10.         if(position == 1){
 11.                 return;
 12.         }

 13.         int left_bits = position -1;
 14.         int i, many_yi;
 15.         int case_unit;
 16.         if(left_bits % 8 == 0){
 17.                 many_yi = left_bits / 8;
 18.                 for(i=0; i<many_yi; i++){
 19.                         printf("%s", my_unit[4]);
 20.                 }
 21.                 printf(";");
 22.         } else{
 23.                 case_unit = left_bits % 4;
 24.                 switch(case_unit){
 25.                     case 0:
 26.                                 printf("%s,", my_unit[3]);
 27.                                 break;
 28.                     case 1:
 29.                         printf("%s", my_unit[0]);
 30.                             break;
 31.                     case 2:
 32.                         printf("%s", my_unit[1]);
 33.                         break;
 34.                     case 3:
 35.                         printf("%s", my_unit[2]);
 36.                             break;
 37.                 }
 38.         }
 39. }

 40. int
 41. str_convert(char *src)
 42. {
 43.         int i;
 44.         /*check the input string*/
 45.         int src_len = strlen(src);
 46.         if(src_len < 1){
 47.                 printf("dont't have enough digital");
 48.         }

 49.         /*keep the string is legal*/
 50.         for(i=0; i<src_len; i++){
 51.                 if(*(src+i) >= '0' && *(src+i) <= '9'){
 52.                         continue;
 53.                 } else{
 54.                         printf("the number is illegal\n");
 55.                         return 0;
 56.                 }
 57.         }

 58.         /*output Chinese*/
 59.         int first_bit = 0;
 60.         for(i=0; i<src_len && *(src+i) == '0'; i++){
 61.                 ;
 62.         }
 63.         first_bit = i;

 64.         char *cur_bit;
 65.         int cur_dig;
 66.         for(i=first_bit; i<src_len; i++){
 67.                 cur_bit = src + i;
 68.                 cur_dig = *cur_bit - '0';
 69.                 printf("%s",*(my_array + cur_dig));
 70.                 output_unit(src_len - i);
 71.         }

 72.         printf("\n");
 73.         return 0;
 74. }

 75. int main(int argc, char *argv[])
 76. {
 77.         char tmp[100];
 78.         printf("input a number\n");
 79.         scanf("%s", tmp);
 80.         printf("src:%s\n", tmp);
 81.         str_convert(tmp);

 82.         fflush(stdout);
 83.         return 0;
 84. }

input a number
src:00123 4567 | 8901 2345 | 6789 0123 | 4567 8901
壹佰贰拾叁万,肆仟伍佰陆拾柒亿亿亿;捌仟玖佰零拾壹万,贰仟叁佰肆拾伍亿亿;陆仟柒佰捌拾玖万,零仟壹佰贰拾叁亿;肆仟伍佰陆拾柒万,捌仟玖佰零拾壹

阅读(2202) | 评论(1) | 转发(0) |
给主人留下些什么吧!~~

时间看来2012-11-30 20:22:35

看到有用shell script写的,我尝试用C语言写下,终于拼凑出来了。
http://www.linuxsir.org/bbs/thread47558.html