Chinaunix首页 | 论坛 | 博客
 • 博客访问: 422383
 • 博文数量: 67
 • 博客积分: 2468
 • 博客等级: 上尉
 • 技术积分: 1050
 • 用 户 组: 普通用户
 • 注册时间: 2011-01-05 01:21
文章分类

全部博文(67)

文章存档

2013年(1)

2012年(65)

2011年(1)

分类: C/C++

2012-05-26 10:37:53

1.选秀节目打分,分为专家评委和大众评委,score[] 数组里面存储每个评委打的分数,judge_type[] 里存储与 score[] 数组对应的评委类别,judge_type == 1,表示专家评委,judge_type == 2,表示大众评委,n表示评委总数。打分规则如下:专家评委和大众评委的分数先分别取一个平均分(平均分取整),然后,总分 = 专家评委平均分  * 0.6 + 大众评委 * 0.4,总分取整。如果没有大众评委,则 总分 = 专家评委平均分,总分取整。函数最终返回选手得分。

函数接口
int cal_score(int score[], int judge_type[], int n)

点击(此处)折叠或打开

 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>

 3. int cal_score(int score[], int judge_type[], int n);

 4. int
 5. main(int argc, char *argv[])
 6. {
 7.     int total_score;
 8.     int n = 8;
 9.     int data[] = { 95, 92, 87, 90, 85, 88, 82, 85 };
 10.     int type[] = { 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2 };
 11.     
 12.     total_score = cal_score(data, type, n);
 13.     printf("total_score is : %d\n", total_score);
 14.     
 15.     return 0;
 16. }

 17. /*
 18.  *打分函数:总分 = 专家评委平均分 * 0.6 + 大众评委 * 0.4
 19.  */
 20. int
 21. cal_score(int score[], int judge_type[], int n)
 22. {
 23.     int sum_expert = 0;
 24.     int sum_common = 0;
 25.     int count_expert = 0;
 26.     int count_common = 0;
 27.     int avg_expert, avg_common;
 28.     int final_score;
 29.     int i;
 30.     
 31.     for(i = 0; i < n; i++){
 32.         if(judge_type[i] == 1){
 33.             sum_expert += score[i];
 34.             count_expert++;
 35.         } else if(judge_type[i] == 2){
 36.             sum_common += score[i];
 37.             count_common++;
 38.         } else {
 39.             printf("Error type!");
 40.         }
 41.     }
 42.     
 43.     avg_expert = sum_expert / count_expert;
 44.     avg_common = sum_common / count_common;
 45.     final_score = avg_expert * 0.6 + avg_common * 0.4;
 46.     
 47.     return final_score;
 48. }

2.给定一个数组input[] ,如果数组长度n为奇数,则将数组中最大的元素放到 output[] 数组最中间的位置,如果数组长度n为偶数,则将数组中最大的元素放到 output[] 数组中间两个位置偏右的那个位置上,然后再按从大到小的顺序,依次在第一个位置的两边,按照一左一右的顺序,依次存放剩下的数。
例如: input[] = {3, 6, 1, 9, 7}   output[] = {3, 7, 9, 6, 1};
       input[] = {3, 6, 1, 9, 7, 8}    output[] = {1, 6, 8, 9, 7, 3}

数接口
void sort(int input[[, int n, int output[])

点击(此处)折叠或打开

 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>

 3. void sort(int input[], int n, int output[]);

 4. int
 5. main(int argc, char *argv[])
 6. {
 7.     int i;
 8.     int n = 10;
 9.     int input[] = { 3, 6, 1, 9, 7, 10, 12, 15, 18, 19 };
 10.     int output[n];
 11.     
 12.     printf("input is :\n");
 13.     for(i = 0; i < n; i++){
 14.         printf("%d ", input[i]);
 15.     }
 16.     printf("\n");
 17.     
 18.     sort(input, n, output);
 19.     
 20.     printf("output is :\n");
 21.     for(i = 0; i < n; i++){
 22.         printf("%d ", output[i]);
 23.     }
 24.     printf("\n");
 25.     
 26.     return 0;
 27. }

 28. /*
 29.  *先把input数组的数从大到小排列,再按照要求放到output数组中。
 30.  */
 31. void
 32. sort(int input[], int n, int output[])
 33. {
 34.     int i, j, tmp;
 35.     int *max_ptr;
 36.     int *fill_ptr = input;
 37.     
 38.     for(j = 0; j < n; j++){
 39.         tmp = *fill_ptr;
 40.         max_ptr = fill_ptr;
 41.         for(i = j; i < n; i++){
 42.             if(input[i] > tmp){
 43.                 tmp = input[i];
 44.                 max_ptr = &input[i];
 45.             }
 46.         }
 47.         if(max_ptr != fill_ptr){
 48.             tmp = *fill_ptr;
 49.             *fill_ptr = *max_ptr;
 50.             *max_ptr = tmp;
 51.         }
 52.         fill_ptr++;
 53.     }
 54.     
 55.     int *left, *right;
 56.     
 57.     if(n % 2){
 58.         output[n/2] = input[0];
 59.         left = &output[n/2 - 1];
 60.         right = &output[n/2 + 1];
 61.         
 62.         for(i = 1; i < n; i++){
 63.             if(i % 2){
 64.                 *left = input[i];
 65.                 left--;
 66.             } else {
 67.                 *right = input[i];
 68.                 right++;
 69.             }
 70.         }
 71.     } else {
 72.         left = &output[n/2 - 1];
 73.         right = &output[n/2];
 74.         
 75.         for(i = 0; i < n; i++){
 76.             if(!(i % 2)){
 77.                 *left = input[i];
 78.                 left--;
 79.             } else {
 80.                 *right = input[i];
 81.                 right++;
 82.             }
 83.         }
 84.     }
 85.     
 86. }

3.操作系统任务调度问题。操作系统任务分为系统任务和用户任务两种。其中,系统任务的优先级 < 50,用户任务的优先级 >= 50且 <= 255。优先级大于255的为非法任务,应予以剔除。现有一任务队列task[],长度为n,task中的元素值表示任务的优先级,数值越小,优先级越高。函数scheduler实现如下功能,将task[] 中的任务按照系统任务、用户任务依次存放到 system_task[] 数组和 user_task[] 数组中(数组中元素的值是任务在task[] 数组中的下标),并且优先级高的任务排在前面,数组元素为-1表示结束。
例如:task[] = {0, 30, 155, 1, 80, 300, 170, 40, 99}
      system_task[] = {0, 3, 1, 7, -1}
      user_task[] = {4, 8, 2, 6, -1}

函数接口
void scheduler(int task[], int n, int system_task[], int user_task[])

点击(此处)折叠或打开

 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>

 3. #define DEBUG 0

 4. void scheduler(int task[], int n, int system_task[], int user_task[]);

 5. int
 6. main(int argc, char *argv[])
 7. {
 8.     int n, i, j;
 9.     int task[] = {0, 30, 155, 1, 80, 300, 170, 40, 99};
 10.     n = sizeof(task) / sizeof(int);
 11.     int system_task[n];
 12.     int user_task[n];

 13.     scheduler(task, n, system_task, user_task);

 14.     printf("\ntask[] is :\n");
 15.     for(i = 0; i < n; i++){
 16.         printf("%d ", task[i]);
 17.     }
 18.     
 19.     printf("\n\nsystem_task[] is :\n");
 20.     for(i = 0; i < n && system_task[i] != -1; i++){
 21.         printf("%d ", system_task[i]);
 22.     }
 23.     printf("%d",system_task[i]);
 24.     
 25.     printf("\n\nuser_task[] is :\n");
 26.     for(i = 0; i < n && user_task[i] != -1; i++){
 27.         printf("%d ", user_task[i]);
 28.     }
 29.     printf("%d", user_task[i]);
 30.     printf("\n");

 31. }

 32. /*
 33.  *scheduler处理函数
 34.  */
 35. void
 36. scheduler(int task[], int n, int system_task[],int user_task[])
 37. {
 38.     int i, j, min_val;
 39.     int min_in_task_ptr;
 40.     int *fill_ptr;
 41.     int *task_ptr[n];
 42.     int **tmp_ptr_ptr;

 43.     for(i = 0; i < n; i++){
 44.         task_ptr[i] = &task[i];
 45.     }

 46.     /*将task_ptr[]从小到大的排列*/
 47.     for(i = 0; i < n; i++){
 48.         min_val = *task_ptr[i];
 49.         min_in_task_ptr = i;
 50.         fill_ptr = task_ptr[i];

 51.         /*寻找task_ptr后面的最小值和它的指针*/
 52.         for(j = i; j < n; j++){
 53.             if(*task_ptr[j] < min_val){
 54.                 min_val = *task_ptr[j];
 55.                 min_in_task_ptr = j;
 56.             }
 57.         }
 58. #if DEBUG
 59.         printf("min_val:%d min_ptr:%d ", min_val, *task_ptr[min_in_task_ptr]);
 60.         printf("min_ptr-task:%d\n", min_in_task_ptr);
 61. #endif

 62.         /*交换指针*/
 63.         task_ptr[i] = task_ptr[min_in_task_ptr];
 64.         /*min_ptr-task怎么和我期望的有差距呢?
 65.          * 哦,task数组中的数据顺序没有变化。
 66.          * */
 67.         //task_ptr[i] = task_ptr[min_ptr - task];
 68.         task_ptr[min_in_task_ptr] = fill_ptr;
 69. #if DEBUG
 70.         printf("%d\ttask_ptr[] is :", i);
 71.         for(j = 0; j < n; j++){
 72.             printf("%d ", *task_ptr[j]);
 73.         }
 74.         printf("\n");
 75. #endif

 76.     }

 77.     int count_sys = 0;
 78.     int count_user = 0;

 79.     for(i = 0; i < n; i++){
 80.         if(*task_ptr[i] < 50){
 81.             system_task[count_sys] = task_ptr[i] - task;
 82.             count_sys++;
 83.         } else if(*task_ptr[i] > 255){
 84.             printf("%d", *task_ptr[i]);
 85.         } else {
 86.             user_task[count_user] = task_ptr[i] - task;
 87.             count_user++;
 88.         }
 89.     }
 90.     system_task[count_sys] = -1;
 91.     user_task[count_user] = -1;
 92. }

总结:
看到一个师弟对这个三道题目的评价“其实就是逻辑思维,根本不涉及库函数算法神马的。。。”
嗯,对于我来说,着重练习的是逻辑思维,GDB调试。

编这三个练习的时候我感觉到比华为杯2012西南赛区初赛题目要顺手一些。特别是对于调试也“身”有体会了。看了《GDB调试程序[陈皓]》后,感觉原来GDB还不错。同时,也喜欢上了在程序中加上条件编译,这样调试程序就更方便了。目前我的调试前后的时间各占了一半,我还会做得更好的。

喜欢GDB的打印数组 p *task_ptr[0]@9 。开始对这个的理解错误,运行结果让我匪夷所思。原来
p task_ptr[0]@9 才是打印排了序的指针。但显示的是指针,不容易阅读。此时,我想起了条件编译,感觉不错。

在第三个练习中,用了指针数组,用得还不太熟悉。(暂且忽略解决方法的好坏~)尽管看书的时候,指针的应用都能理解,但和自己动手相比差别还是大。

阅读(722) | 评论(1) | 转发(0) |
给主人留下些什么吧!~~