Chinaunix首页 | 论坛 | 博客
 • 博客访问: 457912
 • 博文数量: 72
 • 博客积分: 1851
 • 博客等级: 上尉
 • 技术积分: 1464
 • 用 户 组: 普通用户
 • 注册时间: 2010-09-16 17:50
文章分类

全部博文(72)

文章存档

2013年(1)

2012年(17)

2011年(51)

2010年(3)

分类: C/C++

2011-06-26 23:27:32

堆类似于一颗完全二叉树,其中的每个节点都对应一个数值,它可用于堆排序,也可以作为数据结构成为优先级队列(Dijkstra算法就可以使用堆来进行描述),通常有两种性质的堆:

1.大顶堆:每个根节点的数值大于其孩子节点的数值

2.小顶堆:每个根结点的数值小于其孩子节点的数值

而常见的操作有:

1.heap_min(小顶堆,获取堆的最小元素),heap_max(大顶堆,获取堆的最大元素)

2.heap_length:获取堆的元素个数

3.heap_key:将堆中某个节点数值进行修改

4.heap_insert:向堆中插入某个节点

5.heap_extract:删除(大顶堆的)最大元素或(小顶堆的)最小元素.

下面开始进行部分程序分析:

这里采用的不是数组方式的堆结构,而采用了链表方式的堆结构,其中数据结构声明如下:

 1. //堆中的节点
 2. struct heap_node
 3. {
 4.     long value;
 5.     struct heap_node *left;//左孩子节点
 6.     struct heap_node *right;//右孩子节点
 7.     struct heap_node *parent;//父节点
 8. }
 9. //堆中的根节点
 10. struct heap_root
 11. {
 12.     struct heap_node *root;//根结点
 13.     unsigned int length;//元素个数
 14.     int flag:1;//堆的性质,大顶堆(1),小顶堆(0)
 15. }

堆中节点初始化

 1. #define heap_node_init(ptr,_value) ({\
 2.         (ptr)->left = NULL;\
 3.         (ptr)->right = NULL;\
 4.         (ptr)->parent = NULL;\
 5.         (ptr)->value = _value;})

堆中根节点初始化

 1. #define heap_root_init(ptr,_flag,_value) ({\
 2.         heap_node_init(&ptr->root,_value);\
 3.         ptr->length = 1;\
 4.         ptr->flag = _flag;\
 5.         })
 6. #define heap_root_init_max(root) ({\
 7.         heap_root_init(root,1);\
 8.         })
 9. #define heap_root_init_min(root) ({\
 10.         heap_root_init(root,0);\
 11.         })

由于根节点中存放的就是最大或最小元素,这样访问起来就方便多了

 1. static inline struct heap_node* heap_min(struct heap_root *root)
 2. {
 3.         if(!root->flag)
 4.            return &root->root;
 5.            return NULL;
 6. }

 7. static inline struct heap_node* heap_max(struct heap_root *root)
 8. {
 9.         if(root->flag)
 10.             return &root->root;
 11.             return NULL;
 12. }

获取堆元素长度

 1. static inline int heap_length(struct heap_root *root)
 2. {
 3. return root->length;
 4. }

查找第一个没有左孩子或右孩子的节点

 1. void _find_heap_node(struct heap_node **q,struct heap_root *root)
 2. {
 3.     int i,j;
 4.     struct heap_node *p = &root->root;
 5.     struct heap_node node[root->length];
 6.     
 7.     j=0;
 8.     i=0;
 9.     
 10.     node[i ].left = p;
 11.     
 12.     while(j<i)
 13.     {
 14.      p = node[j ].left;
 15.     
 16.      if(!p->left||!p->right)
 17.      {
 18.         *q = p;
 19.         return;
 20.      }
 21.     
 22.      node[i ].left = p->left;
 23.      node[i ].left = p->right;

 24.     }
 25. }

从父节点维护堆属性

 1. static void _adjust_parent(struct heap_root* root,struct heap_node *node)
 2. {
 3.     struct heap_node *p = node;
 4.     struct heap_node *q = p->parent;
 5.     
 6.     while(p&&q)
 7.     {
 8.     //max heap
 9.     if(root->flag&&q->value >= p->value) break;
 10.     
 11.     else //min heap
 12.         if(!root->flag&&q->value <= p->value) break;
 13.     else //adjust
 14.     {
 15.         
 16.         exchange(p,q);
 17.         p = q;
 18.         q = q->parent;
 19.      }
 20.     }
 21.     
 22. }

从子节点维护堆属性

 1. static void _adjust_child(struct heap_root *root,struct heap_node *node)
 2. {
 3.     struct heap_node *left = node->left;
 4.     struct heap_node *right = node->right;
 5.     struct heap_node *temp = node;
 6.     
 7.     //max heap property
 8.     if(root->flag) {
 9.     
 10.     if(left && left->value > temp->value) temp = left;
 11.     if(right && right->value > temp->value) temp = right;
 12.     
 13.     if(temp != node)
 14.     {
 15.      exchange(temp,node);
 16.     _adjust_child(root,temp);
 17.     }
 18.     
 19.     }
 20.     //min heap property
 21.     else
 22.     {
 23.      if(left && left->value < temp->value ) temp = left;
 24.      if(right && right->value < temp->value) temp = right;
 25.     
 26.      if(temp != node)
 27.      {
 28.      exchange(temp,node);
 29.      _adjust_child(root,temp);
 30.      }
 31.     }
 32. }

替换堆中的元素

 1. int heap_key(struct heap_root *root,struct heap_node *node,long key)
 2. {
 3.     if(root->flag&&key<node->value) return -1;
 4.     
 5.     if(!root->flag&&key>node->value) return -1;
 6.     
 7.     node->value = key;
 8.     _adjust_parent(root,node);
 9.     
 10.     return 0;
 11. }

向堆中插入元素

 1. int heap_insert(struct heap_root *root,struct heap_node *node)
 2. {
 3.     struct heap_node *p;
 4.         
 5.     //find the fisrt node which is empty on left node or right
 6.     _find_heap_node(&p,root);

 7.     
 8.     if(p->left&&p->right) {
 9.         return -1;
 10.     }

 11.     if(!p->left)
 12.         p->left = node;
 13.     else if(!p->right)
 14.         p->right = node;

 15.     node->parent = p;
 16.     root->length =1;
 17.     //无孩子节点,只能从父节点中维护堆属性
 18.     _adjust_parent(root,node);

 19.     return 0;        
 20. }

提取出最大或最小元素并维护堆的属性

 1. struct heap_node* heap_extract(struct heap_root* root)
 2. {
 3.     struct heap_node *p,*q;
 4.     
 5.     p = NULL;
 6.     q = NULL;

 7.     if(root->length == 1)
 8.     {
 9.      root->length = 0;
 10.      return &root->root;
 11.     }

 12.     _last_heap_node(&p,root);

 13.     exchange(p,&root->root);
 14.     
 15.     q = p->parent;
 16.         
 17.     if(q->left == p)
 18.      q->left = NULL;
 19.     else
 20.      q->right = NULL;

 21.     root->length -= 1;
 22.     //根节点,只能从孩子中维护其属性
 23.     _adjust_child(root,&root->root);
 24.     return p;
 25.     
 26. } heap.rar   

阅读(1736) | 评论(0) | 转发(1) |
给主人留下些什么吧!~~