Chinaunix首页 | 论坛 | 博客
 • 博客访问: 2833668
 • 博文数量: 122
 • 博客积分: 0
 • 博客等级: 民兵
 • 技术积分: 1223
 • 用 户 组: 普通用户
 • 注册时间: 2017-10-27 10:00
文章分类

全部博文(122)

文章存档

2020年(19)

2019年(49)

2018年(45)

2017年(9)

我的朋友

分类: C#/.net

2019-08-22 11:49:33

在Word中,借助内容控件,可设计具有特定功能的文档或模板。以下表格中简单罗列了几种常用的内容控件。

名称

下拉列表内容控件

下拉列表包含了一个预先定义好的列表。和组合框不同的是下拉列表不允许用户编辑项

纯文本内容控件

纯文本内容控件只能包含文本,不能包含其他项,例如表格、图片或其他内容控件

富文本内容控件

与纯文本内容控件不同,富文本内容控件可以包含除文本以外的其他项,例如表格、图片或其他内容控件

日期选取器内容控件

日期选取器内容控件包含一个日历控件,用于帮助用户输入日期

组合框内容控件

组合框控件包含一个可以直接编辑的列表。它结合了文本框和下拉列表的属性,用户可以在框中键入值或者从下拉列表中选择值

图片内容控件

图片内容控件用于显示图片。用户可以在制作模板时指定图片,也可以通过单击此控件来选择需要插入的图片本篇文章中介绍通过C# 来添加以上几种内容控件的添加方法。同时,针对Word文档中已有的控件,也可以读取控件名及控件中的内容。


使用工具:Spire.Doc for .NET

Dll文件获取及导入:

方法1通过官网下载dll文件包。下载后,解压安装。完成安装后,注意在vs程序中添加引用Spire.Doc.dll程序集文件。如下图:


方法2:可通过Nuget网站下载。


C# 代码示例

【示例1】添加内容控件到Word

 1. using Spire.Doc;
 2. using Spire.Doc.Documents;
 3. using Spire.Doc.Fields;
 4. using System;
 5. using System.Drawing;

 6. namespace Addsdt
 7. {
 8.     class Program
 9.     {
 10.         static void Main(string[] args)
 11.         {
 12.             //创建word文档
 13.             Document document = new Document();
 14.             Section section = document.AddSection();
 15.             Paragraph paragraph = section.AddParagraph();

 16.             //实例化StructureDocumentTagInline类的对象
 17.             StructureDocumentTagInline sdt = new StructureDocumentTagInline(document);


 18.             //添加下拉列表内容控件
 19.             paragraph.ChildObjects.Add(sdt);
 20.             sdt.SDTProperties.SDTType = SdtType.DropDownList;
 21.             //为控件设置标题和标签
 22.             sdt.SDTProperties.Alias = "下拉列表";
 23.             sdt.SDTProperties.Tag = "下拉列表";
 24.             //添加下拉选项
 25.             SdtDropDownList sddl = new SdtDropDownList();
 26.             sddl.ListItems.Add(new SdtListItem("男", "1"));
 27.             sddl.ListItems.Add(new SdtListItem("女", "2"));
 28.             sdt.SDTProperties.ControlProperties = sddl;
 29.             //设置控件显示的初始选项
 30.             TextRange rt = new TextRange(document);
 31.             rt.Text = sddl.ListItems[0].DisplayText;
 32.             Spire.Doc.Formatting.CharacterFormat format = new Spire.Doc.Formatting.CharacterFormat(document);
 33.             format.FontName = "宋体";
 34.             rt.ApplyCharacterFormat(format);
 35.             sdt.SDTContent.ChildObjects.Add(rt);


 36.             //添加纯文本内容控件
 37.             paragraph = section.AddParagraph();
 38.             sdt = new StructureDocumentTagInline(document);
 39.             paragraph.ChildObjects.Add(sdt);
 40.             sdt.SDTProperties.SDTType = SdtType.Text;
 41.             //为控件设置标题和标签
 42.             sdt.SDTProperties.Alias = "纯文本";
 43.             sdt.SDTProperties.Tag = "纯文本";
 44.             //设置显示文本
 45.             SdtText text = new SdtText(false);
 46.             text.IsMultiline = true;
 47.             sdt.SDTProperties.ControlProperties = text;
 48.             rt = new TextRange(document);
 49.             rt.Text = "此处只能输入纯文本";
 50.             rt.ApplyCharacterFormat(format);
 51.             sdt.SDTContent.ChildObjects.Add(rt);


 52.             //添加富文本内容控件
 53.             paragraph = section.AddParagraph();
 54.             sdt = new StructureDocumentTagInline(document);
 55.             paragraph.ChildObjects.Add(sdt);
 56.             sdt.SDTProperties.SDTType = SdtType.RichText;
 57.             //为控件设置标题和标签
 58.             sdt.SDTProperties.Alias = "富文本";
 59.             sdt.SDTProperties.Tag = "富文本";
 60.             //设置显示文本
 61.             SdtText richText = new SdtText(true);
 62.             richText.IsMultiline = true;
 63.             sdt.SDTProperties.ControlProperties = richText;
 64.             rt = new TextRange(document);
 65.             rt.Text = "可输入格式化的文本、表格、图片等";
 66.             rt.ApplyCharacterFormat(format);
 67.             sdt.SDTContent.ChildObjects.Add(rt);


 68.             //添加日期选取器内容控件
 69.             paragraph = section.AddParagraph();
 70.             sdt = new StructureDocumentTagInline(document);
 71.             paragraph.ChildObjects.Add(sdt);
 72.             sdt.SDTProperties.SDTType = SdtType.DatePicker;
 73.             //为控件设置标题和标签
 74.             sdt.SDTProperties.Alias = "日期选取器";
 75.             sdt.SDTProperties.Tag = "日期选取器";
 76.             //设置日历模式
 77.             SdtDate date = new SdtDate();
 78.             date.CalendarType = CalendarType.Default;
 79.             date.DateFormat = "yyyy.MM.dd";
 80.             date.FullDate = DateTime.Now;
 81.             sdt.SDTProperties.ControlProperties = date;
 82.             //设置显示日期
 83.             rt = new TextRange(document);
 84.             rt.Text = "2019.08.22";
 85.             rt.ApplyCharacterFormat(format);
 86.             sdt.SDTContent.ChildObjects.Add(rt);


 87.             //添加组合框内容控件
 88.             paragraph = section.AddParagraph();
 89.             sdt = new StructureDocumentTagInline(document);
 90.             paragraph.ChildObjects.Add(sdt);
 91.             sdt.SDTProperties.SDTType = SdtType.ComboBox;
 92.             //为控件设置标题和标签
 93.             sdt.SDTProperties.Alias = "组合框";
 94.             sdt.SDTProperties.Tag = "组合框";
 95.             //添加选项
 96.             SdtComboBox cb = new SdtComboBox();
 97.             cb.ListItems.Add(new SdtListItem("中国", "1"));
 98.             cb.ListItems.Add(new SdtListItem("日本", "2"));
 99.             cb.ListItems.Add(new SdtListItem("意大利", "3"));
 100.             sdt.SDTProperties.ControlProperties = cb;
 101.             //添加显示文本
 102.             rt = new TextRange(document);
 103.             rt.Text = cb.ListItems[0].DisplayText;
 104.             rt.ApplyCharacterFormat(format);
 105.             sdt.SDTContent.ChildObjects.Add(rt);


 106.             //添加复选框内容控件
 107.             paragraph = section.AddParagraph();
 108.             sdt = new StructureDocumentTagInline(document);
 109.             paragraph.ChildObjects.Add(sdt);
 110.             sdt.SDTProperties.SDTType = SdtType.CheckBox;
 111.             //为控件设置标题和标签
 112.             sdt.SDTProperties.Alias = "复选框";
 113.             sdt.SDTProperties.Tag = "复选框";
 114.             SdtCheckBox scb = new SdtCheckBox();
 115.             sdt.SDTProperties.ControlProperties = scb;
 116.             rt = new TextRange(document);
 117.             rt.ApplyCharacterFormat(format);
 118.             sdt.ChildObjects.Add(rt);
 119.             scb.Checked = false;

 120.             //添加图片内容控件
 121.             paragraph = section.AddParagraph();
 122.             sdt = new StructureDocumentTagInline(document);
 123.             paragraph.ChildObjects.Add(sdt);
 124.             sdt.SDTProperties.ControlProperties = new SdtPicture();
 125.             //为控件设置标题和标签
 126.             sdt.SDTProperties.Alias = "图片";
 127.             sdt.SDTProperties.Tag = "图片";
 128.             //添加图片
 129.             DocPicture pic = new DocPicture(document);
 130.             pic.WidthScale = 30f;
 131.             pic.HeightScale = 30f;
 132.             pic.LoadImage(Image.FromFile("nz.png"));
 133.             sdt.SDTContent.ChildObjects.Add(pic);

 134.             //保存文档
 135.             document.SaveToFile("Controls.docx", FileFormat.Docx);
 136.             System.Diagnostics.Process.Start("Controls.docx");
 137.         }
 138.     }
 139. }

控件添加效果:


点击相应内容,可查看控件添加情况。


【示例2】获取Word中的内容控件

 1. using Spire.Doc;
 2. using Spire.Doc.Documents;
 3. using System;
 4. using System.Collections.Generic;
 5. using System.Text;

 6. namespace GetSDT
 7. {
 8.     class Program
 9.     {
 10.         static void Main(string[] args)
 11.         {
 12.             //加载含有内容控件的文档
 13.             Document document = new Document();
 14.             document.LoadFromFile("test.docx");

 15.             //调用StructureTags类获取内容控件列表
 16.             StructureTags structureTags = GetAllTags(document);
 17.             List<StructureDocumentTagInline> tagInlines = structureTags.tagInlines;

 18.             //获取内容控件属性并输出到控制台
 19.             for (int i = 0; i < tagInlines.Count; i++)
 20.             {
 21.                 string alias = tagInlines[i].SDTProperties.Alias;
 22.                 string tag = tagInlines[i].SDTProperties.Tag;
 23.                 string value = tagInlines[i].SDTContent.Text;
 24.                 Console.WriteLine(alias);
 25.                 Console.WriteLine(tag);
 26.                 Console.WriteLine(value);
 27.                 Console.WriteLine("_____________________");
 28.            
 29.             }
 30.             Console.ReadLine();
 31.         }
 32.         static StructureTags GetAllTags(Document document)
 33.         {
 34.             //遍历文档并获取所有的内容控件
 35.             StructureTags structureTags = new StructureTags();
 36.             foreach (Section section in document.Sections)
 37.             {
 38.                 foreach (DocumentObject obj in section.Body.ChildObjects)
 39.                 {
 40.                     if (obj.DocumentObjectType == DocumentObjectType.Paragraph)
 41.                     {
 42.                         foreach (DocumentObject pobj in (obj as Paragraph).ChildObjects)
 43.                         {
 44.                             if (pobj.DocumentObjectType == DocumentObjectType.StructureDocumentTagInline)
 45.                             {
 46.                                 structureTags.tagInlines.Add(pobj as StructureDocumentTagInline);
 47.                             }
 48.                         }
 49.                     }
 50.                 }
 51.             }
 52.             return structureTags;
 53.         }
 54.         public class StructureTags
 55.         {
 56.             List<StructureDocumentTagInline> m_tagInlines;
 57.             public List<StructureDocumentTagInline> tagInlines
 58.             {
 59.                 get
 60.                 {
 61.                     if (m_tagInlines == null)
 62.                         m_tagInlines = new List<StructureDocumentTagInline>();
 63.                     return m_tagInlines;
 64.                 }
 65.                 set
 66.                 {
 67.                     m_tagInlines = value;
 68.                 }
 69.             }
 70.         }
 71.     }
 72. }

读取效果:
(本文完)

阅读(242779) | 评论(0) | 转发(0) |
给主人留下些什么吧!~~