Chinaunix首页 | 论坛 | 博客
 • 博客访问: 1750187
 • 博文数量: 152
 • 博客积分: 3730
 • 博客等级: 上尉
 • 技术积分: 3710
 • 用 户 组: 普通用户
 • 注册时间: 2011-06-02 14:36
个人简介

减肥,运动,学习,进步...

文章分类

全部博文(152)

文章存档

2016年(14)

2015年(17)

2014年(16)

2013年(4)

2012年(66)

2011年(35)

分类: C/C++

2012-09-13 17:23:54

    好久没有写博客了,这一段时间主要在准备为将来找工作复习,今天我就总结一下关于如何查找数组的前K个最小值实现方法,查找前K个最小值实现方法很多,主要的思想包括如下的几种:
    1、对数组进行排序,然后前K个元素就是需要查找的元素,排序的方法可以采用快速排序,但是我们知道在快速排序中如果已经是有序的数组,采用快速排序的时间复杂度是O(N^2),为了解决这种问题,通常选择随机选择一个数组值pivot作为基准,将数组分为S1 =< pivot和S2 > pivot,这样就能避免快速排序中存在的问题,或者采用随机选择三个元素,然后取中间值作为基准就能避免快速算法的最差时间复杂度,这种方法的前K个数字是有序的。
 
    2、既然是选择前K个对象,那么就没必要对所有的对象进行排序,可以采用快速选择的思想获得前K个对象,比如首先采用快速排序的集合划分方法划分集合:S1,pivot,S2,然后比较K是否小于S1的个数,如何小于,则直接对S1进行快速排序,如果K的个数超过S1,那么对S2进行快速排序,排序完成之后,取数组的前K个元素就是数组的前K个最小值。这种实现方法肯定比第一种的全快速排序要更快速。
 
    3、将数组转换为最小堆的情况,根据最小堆的特性,第一个元素肯定就是数组中的最小值,这时候我们可以将元素保存起来,然后将最后一个元素提升到第一个元素,重新构建最小堆,这样进行K次的最小堆创建,就找到了前K个最小值,这是运用了最小堆的特性,实质上是最小堆的删除实现方法。这种算法的好处是实现了数组的原地排序,并不需要额外的内存空间。
 
    4、接下来的这种思想有点类似桶排序,首先给定一个K个大小的数组b,然后复制数组a中的前K个数到数组b中,将这K个数当成数组a的前K个最小值,对数组b创建最大堆,这时候再次比较数组a中的其他元素,如果其他元素小于数组b的最大值(堆顶),则将堆顶的值进行替换,并重新创建最大堆。这样遍历一次数组就找到了前K个最小元素。这种方法运用了额外的内存空间,特别当选择的K值比较大时,这种方法有待于权衡一下。
    这种方法对于海量数据来说是有较好的作用,对于海量数据不能全部存放在内存中,这时候创建一个较小的数组空间,然后创建最大堆,从硬盘中读取其他的数据,进而实现前K个数据的查找。
 
    这是比较传统的几种方法,当然还存在其他的选择方式,我在这边就不阐述了,从上面几种方法的可知,查找方法都充分运用了运用了数据结构和算法的特性。因此数据结构的灵活运用对算法的实现有很多的好处。
 
下面是我的实现代码,数组中前K个元素我通过打印的方式实现,并没有保存到新的数组中:

点击(此处)折叠或打开

 1. #include<stdio.h>
 2. #include<stdlib.h>
 3. #include<string.h>
 4. #include<assert.h>
 5. #include<time.h>

 6. #define LEN 500000
 7. #define K 100

 8. /*堆的性质*/
 9. #define LEFTSON(i) (2*(i)+1)
 10. #define RIGHTSON(i) (2*((i)+1))
 11. #define PARENT(i) (((i)-1)/2)

 12. void swap(int *a, int *b)
 13. {
 14.         assert(a != NULL && b != NULL);

 15.         if(a != b)
 16.         {
 17.                 *a = *a ^ *b;
 18.                 *b = *a ^ *b;
 19.                 *a = *a ^ *b;
 20.         }
 21. }

 22. int partition(int *a, int left, int right)
 23. {
 24.         int pivot = a[right];
 25.         int i = left;
 26.         int j = left - 1;

 27.         assert(a != NULL);

 28.         for(i = left; i < right; ++ i)
 29.         {
 30.                 if(a[i] < pivot)
 31.                 {
 32.                         ++ j;
 33.                         swap(&a[i],&a[j]);
 34.                 }
 35.         }
 36.         swap(&a[j + 1],&a[right]);
 37.         return (j + 1);
 38. }

 39. void quicksort(int *a, int left, int right)
 40. {
 41.         int i = 0;

 42.         assert(a != NULL);

 43.         if(left < right)
 44.         {
 45.                 i = partition(a,left,right);
 46.                 quicksort(a, left, i - 1);
 47.                 quicksort(a, i + 1, right);
 48.         }
 49. }

 50. int QuickSort(int *a, int size)
 51. {
 52.         assert(a != NULL);
 53.         quicksort(a,0,size-1);
 54. }

 55. void quickselect(int *a, int left, int right, int k)
 56. {
 57.         int i = 0;

 58.         assert(a != NULL && left <= k
 59.                 && left <= right && k <= right);

 60.         if(left < right)
 61.         {
 62.                 i = partition(a, left, right);
 63.                 if(i + 1 <= k)
 64.                         quickselect(a, i + 1 , right, k);
 65.                 else if(i > k)
 66.                         quickselect(a, left, i - 1, k);
 67.         }
 68. }

 69. void QuickSelect(int *a, int size, int k)
 70. {
 71.         assert(a != NULL);
 72.         quickselect(a, 0, size - 1, k);
 73. }

 74. /*最大堆*/
 75. void max_heapify(int *a, int left, int right)
 76. {
 77.         int tmp = 0;
 78.         int child = left;
 79.         int parent = left;

 80.         assert(a != NULL);

 81.         for(tmp = a[parent]; LEFTSON(parent) <= right;parent = child)
 82.         {
 83.                 child = LEFTSON(parent);

 84.                 if(child != right && a[child] < a[child + 1])
 85.                         child ++;

 86.                 if(tmp < a[child])
 87.                         a[parent] = a[child];
 88.                 else /*满足最大堆的特性,直接退出*/
 89.                         break;
 90.         }
 91.         a[parent] = tmp;
 92. }

 93. /*创建最大堆*/
 94. void build_maxheap(int *a, int size)
 95. {
 96.         int i = 0;
 97.         assert(a != NULL);

 98.         for(i = PARENT(size); i >= 0 ; -- i)
 99.                 max_heapify(a,i,size - 1);
 100. }

 101. /*最小堆的实现*/
 102. void min_heapify(int *a, int left, int right)
 103. {
 104.         int child = 0;
 105.         int tmp = 0;
 106.         int parent = left;

 107.         assert(a != NULL);

 108.         for(tmp = a[parent]; LEFTSON(parent) <= right; parent = child)
 109.         {
 110.                 child = LEFTSON(parent);

 111.                 if(child != parent && a[child] > a[child + 1])
 112.                         child ++;

 113.                 if(a[child] < tmp)
 114.                         a[parent] = a[child];
 115.                 else /*满足最小堆的特性,直接退出*/
 116.                         break;
 117.         }
 118.         a[parent] = tmp;
 119. }

 120. /*创建最小堆*/
 121. void build_minheap(int *a, int size)
 122. {
 123.         int i = PARENT(size);

 124.         assert(a != NULL);

 125.         for(; i >= 0; -- i)
 126.                 min_heapify(a, i, size - 1);
 127. }

 128. /*采用快速排序查找*/
 129. void find_Kmin_num_1(int *a , int size, int k)
 130. {
 131.         int i = 0;

 132.         assert(a != NULL);

 133.         QuickSort(a, size);

 134. #if 0
 135.         for(i = 0; i < k ; ++ i)
 136.                 printf("%d\t",a[i]);

 137.         printf("\n");
 138. #endif
 139. }

 140. /*采用快速选择实现*/
 141. void find_Kmin_num_2(int *a, int size, int k)
 142. {
 143.         int i = 0;

 144.         assert(a != NULL);

 145.         QuickSelect(a, size, k);

 146. #if 0
 147.         for(i = 0; i < k ; ++ i)
 148.                 printf("%d\t",a[i]);

 149.         printf("\n");
 150. #endif
 151. }

 152. /*采用最大堆实现*/
 153. void find_Kmin_num_3(int *a, int size, int k)
 154. {
 155.         int i = 0;

 156.         int *b = malloc(sizeof(int)*k);

 157.         assert(a != NULL && b != NULL);

 158.         for(i = 0; i < k; ++ i)
 159.                 b[i] = a[i];

 160.         build_maxheap(b,k);

 161.         for(; i < size; ++ i)
 162.         {
 163.                 if(a[i] < b[0])
 164.                 {
 165.                         b[0] = a[i];
 166. // build_maxheap(b , k);
 167.                         max_heapify(b,0,k - 1);
 168.                 }
 169.         }
 170. #if 0
 171.         for(i = 0; i < k ; ++ i)
 172.                 printf("%d\t",b[i]);

 173.         printf("\n");
 174. #endif
 175. }

 176. /*采用最小堆删除元素的方式实现*/
 177. void find_Kmin_num_4(int *a ,int size, int k)
 178. {
 179.         int i = 0;

 180.         assert(a != NULL);

 181.         build_minheap(a, size - 1);
 182.         for(i = 0; i < k; ++ i)
 183.         {
 184. // printf("%d\t",a[0]);

 185.                 /*删除a[0],释放a[size - 1 - i]*/
 186.                 a[0] = a[size -1 - i];
 187.                 min_heapify(a, 0, size - 2 - i);
 188.         }
 189. // printf("\n");
 190. }

 191. int main()
 192. {
 193.         int a[LEN];
 194.         int b[LEN];
 195.         int c[LEN];
 196.         int d[LEN];

 197.         int i = 0,j = 0;

 198.         clock_t _start;
 199.         double times = 0;

 200.         srand((int)time(NULL));

 201.         for(i = 0; i < LEN; ++ i)
 202.         {
 203.                 a[i] = rand()%(LEN);
 204.                 b[i] = a[i];
 205.                 c[i] = a[i];
 206.                 d[i] = a[i];

 207. // printf("%d\t",a[i]);
 208.         }
 209. // printf("\n");

 210.         _start = clock();
 211.         find_Kmin_num_1(a,LEN,K);
 212.         times = (double)(clock() - _start)/CLOCKS_PER_SEC;
 213.         printf("快速排序的查找需要:%f\n",times);

 214.         _start = clock();
 215.         find_Kmin_num_2(b,LEN,K);
 216.         times = (double)(clock() - _start)/CLOCKS_PER_SEC;
 217.         printf("快速选择的查找需要:%f\n",times);

 218.         _start = clock();
 219.         find_Kmin_num_3(c,LEN,K);
 220.         times = (double)(clock() - _start)/CLOCKS_PER_SEC;
 221.         printf("最大堆的查找需要:%f\n",times);

 222.         _start = clock();
 223.         find_Kmin_num_4(d,LEN,K);
 224.         times = (double)(clock() - _start)/CLOCKS_PER_SEC;
 225.         printf("最小堆的查找需要:%f\n",times);

 226.         return 0;
 227. }
检测算法的性能:

点击(此处)折叠或打开

 1. [gong@Gong-Computer interview]$ gcc -g minKnum.c -o minKnum
 2. [gong@Gong-Computer interview]$ ./minKnum
 3. 快速排序的查找需要:0.130000
 4. 快速选择的查找需要:0.020000
 5. 最大堆的查找需要:0.000000
 6. 最小堆的查找需要:0.010000
从结果可知,快速排序的算法效果最差,而最大堆的效果最好,最小堆的效果其次,但是最大堆运用了额外的内存空间。因此在内存空间限制的情况下,考虑最小堆是比较合适的。但是最大堆的思想确实很精妙的,运用了类似桶排序的性质。
 
为了说明算法能否实现前K个最小值的查找,改变数组大小为50,并打印各个方法完成的情况,查找前10个数据,实验结果如下所示:

点击(此处)折叠或打开

 1. [gong@Gong-Computer interview]$ ./minKnum
 2. 15    38    14    43    31    45    42    1    32    23    43    34    9    4    45    31    25    48    8    42    40    27    36    30    32    4    11    23    47    12    24    14    1    40    8    32    36    0    35    18    26    28    2    35    35    49    17    12    48    27    
 3. 0    1    1    2    4    4    8    8    9    11    
 4. 快速排序的查找需要:0.000000
 5. 1    9    4    8    4    11    1    8    0    2    
 6. 快速选择的查找需要:0.000000
 7. 11    8    9    4    2    1    8    1    4    0    
 8. 最大堆的查找需要:0.000000
 9. 0    1    1    2    4    4    8    8    9    11    
 10. 最小堆的查找需要:0.000000
从上面的实验结果可知,四种方法都是实现了获得前K个最小元素。

阅读(14241) | 评论(1) | 转发(1) |
给主人留下些什么吧!~~

索建伟2014-08-08 10:25:31

高手,受教了